Privatarkivudvalget

Privatarkivudvalget

Rigsarkivet og andre institutioner samarbejder og koordinerer arbejdet med private arkiver. Læs om Privatarkivudvalget og dets arbejde her.

alt

Samarbejde om privatarkiver

Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem de danske arkiver på privatarkiv­om­rådet via Privatarkivudvalget, som er nedsat af kulturministeren.

Udvalgets kommissorium for perioden 2020-23

 • Privatarkivudvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Rigsarkivet og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier
 • Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet.
 • Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier.
 • Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget.
 • Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til ind­sam­ling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier.
 • Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dags­orden.
 • Udvalget afgiver i 2023 en rapport til kulturministeren om udvalgets arbejde. Udvalget rappor­te­rer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er op­nået støtte af offentlige midler.

Formand og medlemmer

Rigsarkivaren er formand for udvalget, og medlemmerne er udover Rigsarkivet de væsentligste aktører på privatarkivom­rå­det:

 • Organisationen Danske Arkiver
 • National­mu­seet
 • Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg
 • Statsbiblioteket i Aarhus
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Arbej­der­be­vægelsens Bibliotek og Arkiv/Arbejdermuseet
 • Sammenslutningen af Lokalarkiver
 • Slots- og Kulturstyrelse

Privatarkivudvalgets medlemmer

 • Formand Rigsarkivar Morten Ellegaard (indstillet af Rigsarkivet)
 • Vicedirektør og chef for Indsamling og Bevaring i Rigsarkivet, Kirsten Kristmar (indstillet af Rigsarkivet)
 • Områdeleder for indsamlingsområdet i Rigsarkivet, Mette Hall-Andersen (Indstillet af Rigsarkivet)
 • Peter Damgaard fra Tårnby Stadsarkiv, medlem af bestyrelsen i ODA (Indstillet af ODA)
 • Seniorforsker Ulla Kjær (Indstillet af Nationalmuseet)
 • Arkivleder Jesper Thomassen (Indstillet af Det Danske Udvandrerarkiv)
 • Seniorforsker Caroline Nyvang (Indstillet af Det Kgl. Bibliotek)
 • Arkivar Ulrich Flaskager Hansen (Indstillet af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)
 • Næstformand i SLA Birgitte Herreborg Thomsen, Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune (Indstillet af Sammenslutningen af Lokalarkiver)
 • Formand for SLA Jørgen Thomsen, Sammenslutningen af Lokalarkiver (Indstillet af Sammenslutningen af Lokalarkiver)
 • Museumskonsulent Stine Marie Haarløv (Indstillet af Slots- og kulturstyrelsen

Mødereferater

Download referater fra privatarkivudvalgets møder.

Rapporter

Privatarkivudvalget har indtil nu fungeret i alt seks perioder: 1993-96, 1997-2000, 2001-03, 2004-07, 2008-11, 2012-15 og 2016-2019, og der er i alt syv gange afgivet rapport til Kulturministeriet om udvalgets arbejde.

Download rapporterne her.