Privatarkivudvalget

Privatarkivudvalget

alt

Samarbejde om privatarkiver

Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem de danske arkiver på privatarkiv­om­rådet via Privatarkivudvalget, som er nedsat af kulturministeren.

Udvalgets kommissorium for perioden 2020-23

 • Privatarkivudvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Rigsarkivet og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier
 • Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet.
 • Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier.
 • Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget.
 • Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til ind­sam­ling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier.
 • Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dags­orden.
 • Udvalget afgiver i 2023 en rapport til kulturministeren om udvalgets arbejde. Udvalget rappor­te­rer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er op­nået støtte af offentlige midler.

Formand og medlemmer

Rigsarkivaren er formand for udvalget, og medlemmerne er udover Rigsarkivet de væsentligste aktører på privatarkivom­rå­det:

 • Organisationen Danske Arkiver
 • National­mu­seet
 • Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg
 • Statsbiblioteket i Aarhus
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Arbej­der­be­vægelsens Bibliotek og Arkiv/Arbejdermuseet
 • Sammenslutningen af Lokalarkiver
 • Slots- og Kulturstyrelse

Mødereferater

Download referater fra privatarkivudvalgets møder.

Rapporter

Privatarkivudvalget har indtil nu fungeret i alt seks perioder: 1993-96, 1997-2000, 2001-03, 2004-07, 2008-11, 2012-15 og 2016-2019, og der er i alt syv gange afgivet rapport til Kulturministeriet om udvalgets arbejde.

Download rapporterne her.