Spørgeskemaundersøgelser: Danskernes holdning til abort 1965-2013

Spørgeskemaundersøgelser: Danskernes holdning til abort 1965-2013

Rigsarkivet har indsamlet data og forskningsundersøgelser fra 1960’erne og frem. I mange af undersøgelserne er danskerne blevet spurgt om deres holdning til abort.

alt

Om data

Her er udvalgt 9 datasæt før og 17 datasæt efter loven om fri abort. De kan selvfølgelig bruges til at undersøge holdninger til fri abort i forskellige perioder, men også mere almenmenneskelige spørgsmål som synet på f.eks. handicaps, køn og krop. De nyeste undersøgelser handler om eventuelle etniske markører i forhold til unges holdning til abort.

Nogle af undersøgelserne er foretaget på tværs af Europa, og spørgsmålene er derfor formuleret på engelsk.

 

Brede undersøgelser – ikke kun om abort

Undersøgelserne på listen herunder er ofte brede undersøgelser om danskernes holdninger til en lang række spørgsmål, ikke kun om abort. De indeholder dog alle ét eller flere spørgsmål, der relaterer sig til emnet. Fra undersøgelse til undersøgelse er spørgsmålene formuleret forskelligt og er derfor ikke altid direkte sammenlignelige. Alligevel kan man få et indtryk af, hvordan holdninger til abort har ændret sig.

Længere nede på siden kan du finde undersøgelserne i kronologisk rækkefølge. Under hver undersøgelse kan du finde et link til undersøgelsen og læse de konkrete spørgsmål, der blev stillet. Du kan også se, hvor i undersøgelsen (variabel-nr/Vnr), du finder spørgsmålene.

Spørgsmålene – et spejl af tiden

Spørgsmålene før den fri abort adskiller sig fra spørgsmålene efter loven om fri abort i 1973. Hvor befolkningen før 1973 især bliver spurgt om deres holdning til fri abort, får spørgsmålene efter en mere iøjnefaldende etisk dimension, f.eks. bliver der i 1979 spurgt til, om det er moderen eller fosteret/barnet, der vægter mest.

Også andre ændringer i samfundet end lovgivningsmæssige afspejles i de spørgsmål, befolkningen bliver stillet.

Omkring 1980 får gravide mulighed for ultralydsscanninger, som kan afsløre hvilket køn fosteret/barnet har. Det sætter sit præg på spørgeskemaundersøgelserne i 1980’erne: Skal det være muligt gennem abort at fravælge fostre/børn af et bestemt køn?

De første fostervandsprøver bliver foretaget i Danmark i 1960’erne, og derfra udvikler fosterdiagnostikken sig mere og mere. I 1990’erne bliver befolkningen spurgt om, hvilke handicaps der bør give mulighed for en abort også efter 12. uge.

I det følgende årti falder interessen for abort, hvis interessen kan måles i forhold til, hvor ofte spørgsmålet optræder i holdningsundersøgelserne. Og i 2005 bliver de unge da også simpelt hen spurgt, hvor interesserede de selv er i abortspørgsmålet. Det nye årtusind har et nyt fokus, og undersøgelserne interesserer sig nu blandt andet for religiøse markører og eventuelle holdningsforskelle på tværs af etniske tilhørsforhold, f.eks. dansker, tyrkere og vietnamesere. Det sker i undersøgelser fra 2006 og 2009. Endelig indgår abortspørgsmålet også i en undersøgelse fra 2013 om national identitet.

Sådan får du fat i data

Klik på det datasæt du ønsker, så kommer du videre til Rigsarkivets database, hvor nogle af dem kan frit downloades, andre skal der søges adgang til.

Hvis du har spørgsmål til indhold i data eller adgang, så skriv til DATA@rigsarkivet.dk.

1960 – 1969

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Emner

 • Skal abort være en mulighed
 • Skal abort straffes pt

Spørgsmål vedr. abort

V66:

I would like to ask you a question about un wanted pregnancies. Do you think that there should be a certain access (opportunity) for women to have a pregnancy disrupted, if they themselves wish it, either e.g. because they are unmarried, too many children already, or for other serious reasons.

Svarmuligheder:

 • Yes
 • No
 • Don’t know

V67:

Such an access (opportunity) does not exist now. If a woman on her own manages to have her preg nancy disrupted, it is unlawful. Do you think a woman in this situation should be punished or not punished?

Svarmuligheder:

 • Be punished
 • Not punished
 • Don’t know

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Emner

 • Skal abort være en mulighed
 • Skal abort straffes pt

Spørgsmål vedr. abort

V29:

I would like to ask you a question about unwanted pregnancies. Do you think that there should be a certain possibility for women to have a pregnancy disrupted due to the fact that they e.g. are unmarried, have too many children already or have other serious problems?

Svarmuligheder

 • Yes
 • No
 • Don’t know

V30:

Do you think that there should be legal abortion – or not?

Svarmuligheder:

 • Yes
 • No
 • Don’t know
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

 

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Kendskab til en, som har fået en illegal abort
 • Hvor mange vedkommende kender
 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V36:

(Illegal abortion) And now quite another question. There is so much discussion nowadays about making it easier for women to get abortion. Before it has been such that women could only get an illegal abortion, though they were not punished for it. May I ask you if you know anyone or of anyone outside your own household who has had such a so-called illegal abortion?

Svarmuligheder:

 • Yes
 • No
 • Don’t know
 • Will not answer
 • 8
 • Uoplyst

V37:

Do you know of just one, or do you know of more?

Svarmuligheder:

 • A single
 • More
 • Don’t know
 • Will not answer
 • 8
 • Uoplyst

V38:

Do you know of just a few or do you know many?

Svarmuligheder

 • Just a few
 • Many
 • Don’t know
 • Will not answer
 • Uoplyst

V39:

(Legal abortion) What is your opinion in this matter? Do you think that abortion shold be more free?

Svarmuligheder:

 • Yes, free
 • No, not so free
 • Don’t know
 • Will not answer

V40:

Do you think that the possibility of getting an abortion should be completely open, or do you think that there should be legislation to make some limitations?

Svarmuligheder

 • Completely open
 • Some limitations
 • Don’t know
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V41: (Legal abortion) There is a great deal of talk about free abortion, by which is understood that any woman who is pregnant should be permitted to have the pregnancy interrupted if she wishes to do so. May I have your opinion, are you a supporter or opposer of free abortion

Svarmuligheder

 • Supporter
 • Opposer
 • Don’t know
 • 8
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V28: (Legal abortion) There is a great discussion going on at present about the subject abortion by which is understood that any woman who is pregnant should be permitted to have that pregnancy interrupted, if she so wishes. What is your attitude to free abortion?

Svarmuligheder

 • Very strongly possitive
 • Very possitive
 • More or less positive
 • Don’t care/don’t know
 • Somewhat negative
 • Very negative
 • Absolutely negative

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V24: (fri abort, adgang) I forbindelse med en eventuel ændring af den gældende svangerskabslovgivning har der blandt andet været tale om, at der gives adgang til fri abort. Ved fri abort skal forstås, at der gives gravide kvinder adgang til at få foretaget svangerskabsafbrydelse i den tidligste periode af graviditeten uden indblanding fra myndighedernes side. Er De tilhænger/modstander af gennemførelsen af en svangerskabslovgivning, der giver adgang til fri abort?

Svarmuligheder

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke/kan ikke tage stilling
 • Flere svar
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

1970 – 1979

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V56:

(Legal abortion) If it was suggested that women – in case of unwanted pregnancy – should have free access to get induced an abortion – would you then be for or against?

Svarmuligheder

 • For
 • Against
 • Don’t know
 • 8
 • Uoplyst

V57:

(Freerer access to abortion) (If against or dont know) – If it was suggested that the access to get induced an abortion should be more free than before, would you then be for or against?

Svarmuligheder

 • For
 • Against
 • Don’t know
 • 8
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt

Spørgsmål vedr. abort

V48:

(Indstilling til fri abort) Hvilke af nedenstående alternativer vil De personligt gå ind for?

Svarmuligheder

 • Den nugældende lov (som er forklaret foran) bør fortsat gælde
 • Kvinder bør have fri adgang til at få et uønsket svangerskab afbrudt
 • Loven bør ændres i retning af et strengere syn på, hvornår svangerskabsafbrydelse kan tillades (altså en strengere lovgivning end den nugældende)
 • Ved ikke
 • Fejlkode
 • Uoplyst

V49:

(indstilling til folkeafstemning vedr. abort) Der har fra flere politikeres side været fremført ønske om at lægge spørgsmålet om indførelse af fri abort ud til folkeafstemning. Hvad er Deres indstilling til dette?

Svarmuligheder

 • Jeg mener, at spørgsmålet om fri abort bør afgøres ved folkeafstemning
 • Jeg mener, at spørgsmålet om fri abort bør afgøres i Folketinget
 • Ved ikke
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Skal abort være tilladt og i så fald i hvilken udstrækning

Spørgsmål vedr. abort

V51:

In the latest years there has been a certain amount of discussion about abortions. On this card we have collected some of the points of view that have been advanced in the debate.

Svarmuligheder

 • Abortion should never be allowed
 • Abortion should only be allowed if the life or health of the woman is in danger
 • Abortion should also be allowed if the woman for personal reasons has great difficulties taking care of a baby
 • Abortion should never be prohibited because a woman should not be forced to bear a child that she does not want
 • Other answers
 • Don’t know
 • Refuses to answer
 • Null

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner

 • Kendskab til den vedtagne abortlov
 • Holdning til abort
 • Holdning til om barnet eller moderen vægter mest i abort spørgsmålet

Spørgsmål vedr. abort

V138:

Ved De om kvinder idag har fri adgang til at få foretaget abort?

Svarmuligheder:

 • Ja, har fri adgang
 • Har ikke fri adgang
 • Nej/ved ikke

V139:

Er De for eller imod, at kvinder har fri adgang til at få foretaget abort?

Svarmuligheder:

 • For
 • Imod
 • Ved ikke
 • Null
 • Uoplyst

V140:

Hvilket hensyn taler efter Deres mening mest imod fri abort, hensynet til kvinden eller hensynet til barnet?

Svarmuligheder

 • Hensynet til kvinden
 • Hensynet til barnet
 • Begge dele
 • Ved ikke
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

1980 – 1989

Type undersøgelse

Undersøgelsen beskæftiger sig med med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder

Spørgsmålenes emner:

 • Holdning til abort

Spørgsmål vedr. abort:

V279:

Can the following be justified: Abortion

Svarmuligheder:

 • Likert skala 1-10 (1: Never be justified, 10: can always be justified

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Holdning til den nuværende lov

Spørgsmål vedr. abort:

V200:

Er De for eller imod den nuværende frie adgang til abort?

 • For
 • Imod
 • Ved ikke
 • Uoplyst
 • Irrelevant

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Holdning til den nuværende lov
 • Holdning til Kønsselektering via abort

Spørgsmål vedr. abort:

V77:

Er De principielt tilhænger eller modstander af, at kvinder har fri adgang til at få abort indenfor de første tre måneder af graviditeten?

Svarmuligheder:

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V78:

Lægerne kan nu indenfor de tre første måneder afgøre barnets køn. Mener De at en gravid kvinde indenfor dette tidsrum skal have ret til abort, hvis hun skal have en pige, men ønsker en dreng, eller hvis hun skal have en dreng, men ønsker en pige?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Ved ikke
 • Uoplyst
 • Irrelevant

V79:

Da kvinder efter loven har ret til abort indenfor de første tre måneder, er der kun en måde, hvorpå man kan hindre kvinder i at få abort på grund af barnets køn, og det er at hun ikke får det at vide. Mener De, man ved lov skal forbyde lægerne at fortælle barnets køn?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Ved ikke
 • Fejlkode
 • Fejlkode
 • Uoplyst
 • Irrelevant

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Bred undersøgelse som undersøger aktuelle temaer på det angivne tidspunkt

Spørgsmålenes emner:

 • Holdning til den nuværende lov

Spørgsmål vedr. abort

V66:

Efter loven kan gravide få det man kalder legal abort indenfor de første tre måneder af graviditeten. Er De for eller imod kvindernes adgang til at få foretaget abort?

Svarmuligheder:

 • For
 • Imod
 • Ved ikke

Gå til undersøgelsen

1990 – 1999

Type undersøgelse

Undersøgelsen beskæftiger sig med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder

Spørgsmålenes emner

 • Må kirken have en holdning til abort
 • Holdning til abort, hvis fare for moderens liv
 • Holdning til abort, hvis risiko for handicap
 • Holdning til abort, hvis gift par ikke ønsker flere børn

Spørgsmål vedr. abort

V202:

Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken. Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: B: Abort

Svarmuligheder

 • Ja
 • Nej
 • Ved ikke

V279:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Hvis der er fare for moderens liv ved en graviditet

Svarmuligheder

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V280:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Hvis det er sandsynligt at barnet bliver født med et fysisk handicap

Svarmuligheder

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V281:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Hvis et gift par ikke ønsker flere børn

Svarmuligheder

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen blev gennemført i 17 vesteuropæiske lande og var primært tænkt som en undersøgelse af forbrug. En række andre, lidt bredere, holdningsspørgsmål blev dog også stillet.

Spørgsmålenes emner

 • Hvad er din holdning til abort-tilhængere

Spørgsmål vedr. abort:

V396:

I am going to read out some things that people do. Would you tell me for each, whether you approve or disapprove of people who do these things, or doesn´t it worry you? People who think women should have the right to choose to have an abortion?

Svarmuligheder:

 • Strongly approve
 • Somewhat approve
 • Neither approve or disapprove
 • Somewhat disapprove
 • Strongly disapprove
 • Don´t know
 • Did not participate

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen drejer sig om privat og offentlig moral samt religiøsitet. Yderligere er respondenterne spurgt om generel og specifik tolerance.

Spørgsmålenes emner:

 • Hvornår er abort OK?
 • Er abort i orden ved fosterskade?
 • Er abort i orden i tilfælde med dårlig økonomi?

Spørgsmål vedr. abort:

V217:

(Abort ved fosterskade) Mener De personligt, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en abort? Hvis der er en stor risiko for, at barnet har en alvorlig skade?

Svarmuligheder:

 • Det er altid forkert
 • Det er næsten altid forkert
 • Det er kun forkert i visse tilfælde
 • Det er slet ikke forkert
 • Ved ikke
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen afdækker danskernes holdning til folk med handicap.

Spørgsmålenes emner:

 • Handler ikke om den generelle holdning til fri abort, men i tilfælde hvor fosteret har et handicap.

Spørgsmål vedr. abort:

V291:

Spørgsmålet omhandler ikke respondentens generelle holdning til fri abort, men udelukkende abort i forbindelse med handicappede fostre. Hvis respondenten svarer ‘nej’, spørges: ‘Er det fordi det afhænger af handicappet eller måske af noget andet?’

Bør enhver kvinde, der er gravid med et handicappet foster, altid have ret til at få afbrudt graviditeten, hvis hun ønsker det, og hvis det ikke er for sent?

Svarmuligheder:

 • Ja, altid
 • Nej, det afhænger af fosterets handicap
 • Nej, det afhænger af andet/andre forhold
 • Nej, under ingen omstændigheder
 • Ved ikke/ikke tænkt over det
 • Uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen beskæftiger sig med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder

Spørgsmålenes emner:

 • Hvornår er abort ok?
  • Ugift kvinde
  • Gift par der ikke ønsker flere børn
 • Generel holdning til ovenstående

Spørgsmål vedr. abort:

V233:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?

Svarmuligheder:

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V234:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?

Svarmuligheder:

 • Uoplyst

V295:

I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem.

Svarmuligheder:

 • Likert skala fra 1-10

2000 – 2009

Type undersøgelse

Undersøgelsen ønskede at afdække hvordan det var at være teenager i Danmark

Spørgsmålenes emner:

 • Interesse i emnet abort

Spørgsmål vedr. abort:

V197:

Prøv at krydse af, hvor interesseret du er i følgende emner: 1. Abort

Svarmuligheder:

 • Meget interesseret
 • Noget interesseret
 • Lidt interesseret
 • Slet ikke interesseret
 • Ved ikke

Uoplyst

Type undersøgelse

Undersøgelsen afdækker etniske gruppers normer og værdier.

Spørgsmålenes emner:

 • Holdning til abort

Spørgsmål vedr. abort:

V125:

I hvor høj grad synes du, at hver af de følgende handlinger er i orden? Abort?

Svarmuligheder:

 • Likert skala 1-10 (slet ikke i orden =1, helt i orden=10)

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen beskæftiger sig med respondentens holdninger og værdier på en række forskellige områder

Spørgsmålenes emner:

 • Hvornår er abort ok?
  • Ugift kvinde
  • Gift par der ikke ønsker flere børn
 • Generel holdning til ovenstående

Spørgsmål vedr. abort:

V185:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?

Svarmuligheder:

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V186:

Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?

Svarmuligheder:

 • Tilhænger
 • Modstander
 • Ved ikke
 • Uoplyst

V242:

I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. Abort

Svarmuligheder:

 • Likert skala 1-10 (1= slet ikke, 10= i høj grad)

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelsen afdækker danskernes holdning til religiøse spørgsmål

Spørgsmålenes emner:

 • Hvornår er abort ok
  • hvis barnet har en alvorlig skade
  • lav indkomst

Spørgsmål vedr. abort:

V13:

Mener du personligt, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en abort? Hvis der er er stor risiko for, at barnet har en alvorlig skade?

Svarmuligheder:

 • Det er altid forkert
 • det er næsten altid forkert
 • Det er kun forkert i visse tilfælde
 • Det er slet ikke forkert
 • Ved ikke
 • uoplyst

V14:

Mener du personligt, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en abort? Hvis familien har så lav en indkomst, at den ikke har råd til flere børn?

Svarmuligheder:

 • Det er altid forkert
 • det er næsten altid forkert
 • Det er kun forkert i visse tilfælde
 • Det er slet ikke forkert
 • Ved ikke
 • uoplyst

Gå til undersøgelsen

Type undersøgelse

Undersøgelse blandt muslimer i Danmark om deres holdninger til forskellige emner. Undersøgelsen er lavet af DR for at belyse om debatten om det største mindretal i Danmark bygger på myter og fordomme. Denne undersøgelse blev holdt op mod en generel undersøgelse af den danske befolkning over 18 år.

Spørgsmålenes emner:

 • Er abort en acceptabel handling

Spørgsmål vedr. abort:

V7:

Holdninger I det følgende nævner jeg en række handlinger. For hver handling bedes du angive, hvorvidt du synes, at den pågældende handling er acceptabel. Abort:

Svarmuligheder:

 • Helt uacceptabelt
 • Overvejende uacceptabelt
 • Hverken acceptabelt eller uacceptabelt
 • Overvejende acceptabelt
 • Helt acceptabelt
 • Ved ikke
 • Vil ikke svare

Gå til undersøgelsen

2010 – 2019

Type undersøgelse

Undersøgelsen har til formål at undersøge folks holdninger til national identitet. Der spørges ind til forskellige dele af samfundet, herunder forskellige forhold vedrørende det at være dansk.

Spørgsmålenes emner:

 • Hvornår er abort ok?
  • Ugift kvinde
  • Hvis fosteret er i risiko for handicap
  • Hvis fosteret har et handicap
  • Kvinden ikke ønsker flere børn

Spørgsmål vedr. abort:

V135:

Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis hun er gift og ikke ønsker flere børn?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Uoplyst
 • Irrelevant

V136:

Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis der er en stor risiko for, at barnet er handicappet?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Uoplyst
 • Irrelevant

V137:

Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at få foretaget en abort, hvis der er en stor risiko for, at barnet er handicappet?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Uoplyst
 • Irrelevant

V138:

Mener du, at det bør være muligt for en gravid kvinde at får foretaget en abort, hvis hun er gift og ikke ønsker flere børn?

Svarmuligheder:

 • Ja
 • Nej
 • Uoplyst
 • Irrelevant

Gå til undersøgelsen