Hærens og flådens skifter før 1864 – Kom godt i gang!

Hærens og flådens skifter før 1864 – Kom godt i gang!

Skifter for ansatte i hæren og deres familier blev varetaget af auditører og for ansatte i flåden af Underadmiralitetsretten, indtil de ad flere omgange mellem 1771 og 1864 overførtes til de civile domstole.

alt

Det skal du vide for at finde et skifte

1.

Navn

Hvad hed afdøde?

2.

Dødstidspunkt

Hvornår døde personen (cirka)?

3.

Militære enhed

Hvilken militære enhed tilhørte afdøde?

Disse oplysninger finder du i skifter

 • Fortegnelse over den afdødes ejendele og værdier
 • Korrespondance i arvesagen
 • Arvingernes navne m.m.

Her skal du søge

Skifter efter soldater, officerer og deres familier varetoges af hvert regiments auditør.

Her kan du finde skifter

Der er stort set ikke bevaret skiftearkivalier fra regimentsauditørerne. Der er derimod bevaret skiftesager fra:

 • Auditøren ved Garnisonskommandantskabet i København: ‘Skiftesager 1688-1770’
 • Auditøren for Rendsborg Fæstning: ‘Skiftesager 1716-1849’ og ‘Skifteprotokol 1840-1863’
 • Generalauditøren: ‘Skifteprotokol 1743-1856’, ‘Bilag til skifteprotokol 1743-1856’, ‘Skiftesager efter officerer 1730-1795’ og ‘Skifter og auktioner uden for skifteprotokoller 1746-1863’. Bemærk, at Generalauditøren især synes, at have forvaltet skifter efter officerer af høj rang.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Auditøren ved garnisonskommandantskabet i København
 • Auditøren for Rendsborg Fæstning
 • Generalauditøren

Arkivserie:

  • Skift

På nettet eller på læsesalen?

De militære skiftearkivalier er ikke digitaliserede, men skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil skiftearkivalier i Daisy

For regimenter placeret i København overgik alle skifter i 1771 til den nyoprettede Hof- og Stadsret, Københavns skifteret. Det var op mod halvdelen af hæren, som deltog i forsvaret af Købehavn.

Gå til vejledning til københavnske skifter

Uden for København varetog regimenternes auditører og i et vist omfang garnisonsauditører skifteforvaltningen for soldater, officerer og deres familier. I 1805 overgik skifteforvaltningen ved militære enheder i resten af Danmark til de civile herredsfogeder, byfogeder og birkefogeder.

Gå til vejledning til skiftearkivalier for det øvrige Danmark

Undtaget var dog skifteforvaltningen for den lille styrke på Christiansø, som fortsat varetoges af auditøren frem til fæstningens nedlæggelse i 1856. Også skifteforvaltningen for regimenterne i Slesvig og Holsten forblev ved auditørerne frem til 1864.

Her kan du finde skifter

Der er kun bevaret få skiftearkivalier militære enheder uden for København:

 • Jyske Regiment (som lå ved Ålborg): ‘F. Skiftesager 1773-1809’
 • Christiansø Fæstning: ‘Register til Skifteprotokol 1762-1864’ og ‘Skifteprotokol 1762-1864’
 • Auditøren for Rendsborg Fæstning: ‘Skiftesager 1716-1849’
 • Auditøren ved Holstenske Rytterregiment (lå ved Haderslev og Kolding): ‘Skiftesager 1750-1826’
 • Auditøren ved Holstenske Infanteriregiment (lå ved Rendsborg): ‘Skiftesager 1778-1842’
 • Auditøren ved Dronningens Livregiment til Fods (lå ved Glückstadt og Altona): ‘Skiftesager for underofficerer o. lign., samt menige 1791-1834’ og ‘F. Skiftesager for officerer 1816-1836’
 • Generalauditøren: ‘Skifteprotokol 1743-1856’, ‘Bilag til skifteprotokol 1743-1856’, ‘Skiftesager efter officerer 1730-1795’ og ‘Skifter og auktioner uden for skifteprotokoller 1746-1863’. Bemærk, at Generalauditøren især synes, at have forvaltet skifter efter officerer af høj rang.

På nettet eller på læsesalen?

De militære skiftearkivalier er ikke digitaliserede, men skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil skiftearkivalier i Daisy

Flådens mandskab og deres ægtefæller og børn hørte under Underadmiralitetsretten. De ældste skifter er fra 1659.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Underadmiralitetsretten

Arkivserie:

 • Skifter
 • Register til skiftebøger
 • Skiftebøger
 • Register til skiftechartequer
 • Skiftechartequer

Fremgangsmåde

 • Søg alfabetisk i arkivserien ‘skifter’. Den er sorteret efter afdødes navne
 • Søg i navneregistrene til arkivserierne ‘skifteprotokoller’ og ‘skiftechartequer’

Efter 1771 blev skifter fra ansatte i flåden behandlet ligesom andre borgeres skifter.

Gå til vejledning til københavnske skifter

På nettet eller på læsesalen?

Skiftebøger med registre er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem Rigsarkivets arkivdatabase Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles i Daisy til læsesalen.

Søg efter skiftearkivalier via Daisy