Arkivalieronline

Arkivalieronline

I Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

alt

Temaer A-K

Centraladministrationen

Danske og Tyske Kancelli, Rentekammeret, ministerier, repræsentationer i udlandet, Kongehuset, kort og tegninger og DSB.

Ejendomme

Dokumentation om huse og grunde. Se tingbøger, brandforsikringsprotokoller, matrikler og realregistre til skøde- og panteprotokoller.

Folketællinger

Hvem boede på adressen? Se Folketællinger fra Danmark, den danske koloni i Vestindien og tyske folketællingskort.

Fængsler og forbedringsvæsen

Indsat i arresten, forbedringshus eller straffeanstalt. Se arrest- og fangeprotokoller, navnelister, stambøger og fotos.

Færøerne

Folketællinger samt regnskaber og sager om færøske forhold fra den danske centraladministration.

Fæstevæsen

Oplysninger om fæstebonden, hartkornets størrelse og vurdering af ejendommen. Se fæsteprotokoller og fæstebreve.

Gejstligheden

Skifter for præster, arkiver fra sogne og pastorater, kommunionprotokoller og sager fra tamperretten.

Godser

Godsarkiver og ryttergodser. Se skiftemateriale, retssager, udskrivningsvæsen og fæstebreve.

Grønland

Folketællinger, regnskaber og sager om grønlandske forhold og handlen. Fx skibsjournaler, gagebøger og medicinalindberetninger.

Håndværk

Lavsarkiver. Se lærebreve, svendebøger, lavsprotokoller og oplysninger om lavets medlemmer.

Island

Arkiver fra Udenrigsministeriet, Dansk-Islands Nævn, Det kgl. Oktrojerede Islandske Kompagni og medicinalindberetninger.

Kirkebøger

Fødsel, konfirmation, vielse og begravelse. Se kirkebøger fra Danmark, oversøiske menigheder og borgerlige vielser.

Kulturinstitutioner

Arkivalier fra Det kongelige Teater og Kunstakademiet.

Temaer L-Å

Lokaladministrationen

Arkivalier fra købstæder, magistrater, sønderjyske lokalarkiver samt landråder i Sønderjylland.

Lægdsruller

Mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste. Se Lægdsruller og søruller fra Danmark og navnelister fra preussiske myndigheder.

Militærvæsen

Stambøger, Orlogsværftets tegninger og materiale fra de slesvigske krige og 1. verdenskrig, fx mindeblade, ansøgninger om erindringsmedaljer.

Ostindisk og Asiatisk Kompagni

Arkivalier fra og om Trankebar i Indien, vedrørende bl.a. handel, søfart, administration, politik og økonomi.

Pergamentsamlingen

Breve, adkomster, ægtepagter, håndfæstninger og andre dokumenter fra middelalderen.

Politi

Straffe- og navneregistre, politisager, faderskab (alimentation) og ind- og udvandring.

Postvæsen

Internationale aftaler om post, postgange og registraturer vedrørende posthuse og –bygninger.

Private arkiver

Håndsskriftsamlingen og private arkiver fra personer, virksomheder og foreninger, som fx Dansk Kvindesamfund, DFDS og Landhusholdningsselskabet.

Regnskaber

Lensregnskaber, Øresundstold, Kopskatten 1660 og ældre regnskaber fra 1400 og frem.

Retsvæsen

Retsbetjente før 1919, Højesteret, Landsting, landsretter, Kongens Retterting og Admiralitetsretten.

Skifter

Opgørelser over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger. Se skiftearkivalier fra hele landet.

Social- og sundhedsvæsen

Dødsattester og jordemoderprotokoller. Hospitaler og fattigvæsen. Fødselsstiftelsen og Fødselsanstalten. Overformynderi og familieret.

Søfart

Arkivalier fra Søetaten, Waterskouten i København og Helsingør, priseretter, skibsjournaler og register til kort- og tegninger.

Sønderjylland og hertugdømmerne

Samling af arkivalier vedrørende Sønderjylland og sønderjyske forhold, fx fyrstearkiver, materiale fra amtsretter, købstæder, krigene og Genforeningen 1920.

Toldvæsen

Internationale aftaler om told og arkivalier fra toldkamre, fx om vareindførsel, skibsregistrering og regnskaber.

Vestindien

Folketællinger, kort og tegninger, arkivalier om forsvar, handel og søfart, kirke og mission, retsvæsen og den lokale administration.

Registraturer og vejledninger

Her finder du en masse registre og fortegnelser, som er blevet lavet af arkivpersonale og brugere på læsesalen gennem årene.

Nogle af dem kan du også finde under de temaer, som de særligt vedrører.

Gå til Registraturer og vejledninger

Betingelser for download

Det er tilladt at foretage download af enkelte billeder til personlig brug til privat eller professionel forskning via ”download-knappen” i billedviseren.

Ønsker du at foretage download af billeder i større omfang fra Arkivalieronline, skal du altid kontakte Rigsarkivet, før du begynder at hente billeder.

Billeder doneret af Ancestry

Ancestry har doneret farvebillederne af kirkebøgerne (indtil 1892). Billederne må ikke downloades af andre firmaer, der har salg af ydelser målrettet slægtsforskere som forretningsområde.

Det er tilladt at downloade et eller flere af farvebillederne til personlig brug til privat eller professionel forskning.

Det kræver derimod skriftlig tilladelse fra Ancestry, hvis du ønsker at downloade mere end blot nogle få billeder.

Kontakt

Kontakt Rigsarkivet på mailbox@rigsarkivet.dk, hvis du har spørgsmål om brugen af billeder på Arkivalieronline.