Beskrivelser af grunde og matrikler 1662 til 1664 og 1688 – Kom godt i gang!

Beskrivelser af grunde og matrikler 1662 til 1664 og 1688 - Kom godt i gang!

Forløberen for vore dages matrikelkort var nøjagtige beskrivelser af agres og engstykkers størrelse og ejerforhold m.m.

alt

Her skal du søge

De første landsdækkende beskrivelser af ejendomme var matriklerne fra 1662 og 1664. Matriklerne var grundlag for beskatning af jorden. De tog udgangspunkt i gårdenes ydelser af landgilde til godsejerne og fastsatte på den baggrund jordens værdi i hartkorn.

De oplysninger finder du i matriklerne

Matriklerne er inddelt efter amt, herred, sogn og by. De indeholder for hver gård og hus:

 • Navn på jordens ejer
 • Navn på jordens eller husets bruger
 • Den afgift (landgilde) brugeren betalte
 • Gårdens værdi i hartkorn udregnet på grundlag af landgilden

Det skal du vide for at finde en gård eller et hus

 • Beliggenhed i amt, herred, sogn og by
 • Brugerens navn

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline.

Gå til matriklen af 1664 på Arkivalieronline

Gå til matriklen af 1662 på Arkivalieronline

 

De første landsdækkende beskrivelser af de enkelte agre, som gårdene bestod af, er matriklen fra 1688. Matriklen var grundlag for beskatning af jorden. Den skulle på baggrund af jordstykkernes størrelse og jordens bonitet eller ydeevne udregne jordens værdi i hartkorn. Matriklen fra 1688 opmålte de enkelte agre og fastlagde deres bonitet.

Christian 5.s matrikel består af tre arkivserier:

 1. Matrikelbøger
 2. Markbøger
 3. Modelbøger

De oplysninger finder du i materialet

Matrikelbøger

Matrikelprotokollerne giver et overblik over ejere og fordelt herunder brugere af gårde og huse i de enkelte landsbyer:

 • Navn på gårdenes og husenes ejere
 • Navn på gårdenes og husenes brugere
 • Gårdenes og husenes størrelse i hartkorn efter 1688 matriklen og efter 1664 matriklen

Markbøger

De næsten 1700 markbøger er inddelt efter herred, sogn og by og indeholder for hver ejer:

 • Navn på jordens ejer
 • De enkelte vanges, åses, enges m.m. navne
 • Den opmålte størrelse af hver ejers andel af hver vang, ås, eng m.m. og disses bonitet

Modelbøger

Modelbøgerne er inddelt efter herred, sogn og by og indeholder for hver gård og hus:

 • Navn på jordens eller husenes bruger
 • Den enkelte gårds eller huses beregnede areal
 • Gårdens eller husets jords bonitet opdelt efter klasser

Det skal du vide for at finde en gård eller et hus

 • Beliggenhed i sogn

Sådan finder du en gård eller et hus

Magasinenhederne i arkivserierne med matrikelbøger, markbøger og modelbøger er kun angivet med et nummer. Indgangen til alle bøgerne er ‘Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688’. Heri er en alfabetisk fortegnelse over landets sogne med angivelse af de numre, hvor sognet findes beskrevet i henholdsvis matrikelbøger, markbøger og modelbøger.

På nettet eller på læsesalen?

Både arkivregistraturen og de tre arkivserier er skannet og kan ses på Arkivalieronline.

Gå til arkivregistraturen for matriklerne 1664 og 1688 på Arkivalieronline

Gå til matrikelbøger på Arkivalieronline

Gå til markbøger på Arkivalieronline

Gå til modelbøger på Arkivalieronline