Bygningsbeskrivelser – Kom godt i gang!

Bygningsbeskrivelser - Kom godt i gang!

Ved tegning af brandforsikring og ved optagelse af lån vurderede brandforsikringsselskaber og kreditforeninger ejendommens værdi. I vurderingen indgik bygningsbeskrivelser.

alt

Det skal du vide for at finde en ejendomsvurdering

For københavnske bygninger

Hvilket matrikelnummer havde ejendommen?

For købstadsbygninger

Hvad var adressen (eventuelt grundtakstnummeret eller forsikringsnummeret) på ejendommen? Fra 1863: Hvilket matrikelnummer havde ejendommen?

For landbygninger

Hvilket amt, herred og sogn hørte ejendommen under? Hvilket matrikelnummer havde ejendommen?

De oplysninger finder du i ejendomsvurderinger

 • Byggeår
 • Størrelse (f.eks. antal fag)
 • Byggematerialer
 • Brandfarlige installationer
 • Rummenes anvendelse, m.m.

Her skal du søge

Ejendomsvurderinger og bygningsbeskrivelser kan søges flere steder.

Før 1872 varetoges brandforsikring af offentlige myndigheder. Du kan søge oplysninger om brandforsikringer inden for fire områder:

 • Københavnske bygninger
 • Købstadsbygninger
 • Landbygninger
 • Bygninger i Sønderjylland

Efter 1872 varetoges brandforsikring af private selskaber. Lån til ejendomme varetoges af private kreditforeningsselskaber. Du kan søge oplysninger under private brandforsikringer og kreditforeninger inden for to områder:

 • Brandforsikringsselskaber
 • Kreditforeninger og hypotekforeninger

Klik nedenfor på en periode og/eller et emne og se, hvad du skal gøre for at finde oplysninger.

Åbn vejledninger

Den første brandforsikring oprettedes i København i 1731. 1731-1794 var forsikring frivillig. 1795-1868 var forsikring tvungen, hvorefter den igen blev frivillig.

Sådan finder du vurderingsforretninger i Københavns Brandforsikring

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Brandforsikring

Arkivserie:

 • Vurderingsforretninger

Fremgangsmåde

 • Vælg arkivskaber ‘Københavns Brandforsikring’ og arkivserie ’Vurderingsforretninger’
 • Alle vurderingsforretninger med samme matrikelnummer ligger samlet i ét læg for hele perioden 1731-1970. Hvis ejendomme forblev forsikret i Københavns Brandforsikring efter, at brandforsikring blev privatiseret i 1872, vil lægget tillige indeholde vurderinger frem til 1960’erne.
 • Tip til din søgning: Kender du kun adressen, kan du søge efter matrikelnummeret via Københavns Stadsarkivs side om matrikelnumre i København.

På nettet eller på læsesalen?

Vurderingsforretningerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

I 1761 oprettedes en tvungen brandforsikring for alle huse i købstæderne. Takseringen af ejendomme blev varetaget af købstæderne. Efter lovene skulle der foretages nye takseringer af alle bygninger hvert 10. år.

Sådan finder du taksationer af købstadsbygninger

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx rådstue (fx Kalundborg rådstue)
 • Yy stiftamt (fx Sjællands stiftamt)

Arkivserie:

 • Brandtaksationsprotokol

Fremgangsmåde

 • Taksationerne ligger i rådstuearkiverne. De ældste brandtaksationsprotokoller for købstæder kan dog også ligge i stiftamternes arkiver
 • Protokollerne er førte efter grundtakstnummer/forsikringsnummer eller fra 1863 matrikelnummer. Numrene fulgte i praksis en bestemt rute rundt i byen, og i overskrifter er anført gadenavne.

På nettet eller på læsesalen?

De fleste brandtaksationerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Fra 1761 kunne landbygninger optages i købstædernes brandforsikring.

I 1792 oprettede staten en brandforsikring for landbygninger. Forsikringen af landbygninger var frivillig, men da forsikring var en forudsætning for at optage lån i bygningen, blev de fleste landbygninger forsikrede lidt ind i 1800-tallet.

Sådan finder du taksationer af landbygninger – perioden 1761-ca. 1800

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx amt / stiftamt (fx Hjørring amt)

Arkivserie:

 • Brandtaksation

Fremgangsmåde

Det begrænsede antal taksationsforretninger ligger i amtsarkiver og stiftamtsarkiver. Her er de henlagt efter herred og sogn.

Sådan finder du taksationer af landbygninger – perioden 1792-1872

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • (Amtsnavn / herredsnavn) Branddirektorat

Arkivserie:

 • Brandforsikringsprotokol
 • Brandtaksationsprotokol
 • Sognevurderingsprotokol / Sognetaksationsprotokol

Fremgangsmåde

 • Brandforsikringen varetoges af amtslige eller herredsvise branddirektorater.
  Tip til din søgning: Navnet på amtet eller herredet kan slås op på det historisk administrative kort Digdag.
 • Som indgang til taksationerne benyttes ‘brandforsikringsprotokollerne’. De er førte efter herred, sogn og matrikelnummer. Heri står forsikringssummer og forsikringspræmier samt henvisning til brandtaksationsprotokollen. Henvisningen består af henvisning til en taksationsprotokol og et løbenummer i denne. Nogle gange er løbenummeret opdelt i et hovednummer for den samlede taksation i en landsby og et undernummer for hver ejendom.
 • Taksationsprotokollerne’ indeholder bygningsbeskrivelserne. De er førte kronologisk og taksationerne er nummererede.
 • NB: Fra 1858 foretoges de almindelige taksationer af sogne-taksationsmænd og indførtes i ‘sognevurderingsprotokoller’ eller ‘sognetaksationsprotokoller’. Disse protokoller er kun delvist bevarede. Branddirektørernes taksationsprotokoller førtes fortsat, men de indeholder kun særlige taksationer ved brand, nybygning m.v.

På nettet eller på læsesalen?

De fleste protokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Brandforsikring i Sønderjylland blev tvungen og var statsligt organiseret fra midt i 1700-tallet lige som i Danmark, men brandtaksationerne er uregelmæssigt bevarede.

Sådan finder du bygningstaksationer for købstadsbygninger ca. 1750-1872

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • (Købstadsnavn) Rådstue

Arkivserie:

 • Brandtaksation

NB: Der findes også mikrofilmede taksationsprotokoller (se afsnit nedenfor).

Fremgangsmåde

 • Brandtaksationer ligger i rådstuearkiverne.
 • ‘Brandtaksationsprotokollerne’ er ført efter grundtakstnummer/forsikringsnummer. Numrene fulgte i praksis en bestemt rute rundt i byen, og i overskrifter er anført gadenavne.

På nettet eller på læsesalen?

Protokollerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du bygningstaksationer for landbygninger i Tønder Amt 1830-1870

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Branddirektoratet for Tønder amt

Arkivserie:

 • Brandkataster
 • Brandtaksationsprotokol

Fremgangsmåde

 • Taksationer eller vurderinger for landområderne er kun bevaret i Branddirektoratet for Tønder amt. Se dog mikrofilmede taksationsprotokoller nedenfor.
 • Vurderingerne står i ‘Brandkataster og Brandtaksationsprotokol’. De er begge ført sognevis.

På nettet eller på læsesalen?

Protokollerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du bygningstaksationer for landbygninger i de kongerigske enklaver 1804-1854

Taksationer for de kongerigske enklaver i Lø Herred og Møgeltønder og Ballum birker ses i Ribe Amts Branddirektorat.

Sådan finder du mikrofilmede taksationsprotokoller 1766-1821

I Landesarchiv Schleswig-Holstein ligger en større samling brandtaksationsprotokoller fra sønderjyske købstæder og amter 1766-1821. Rigsarkivet har modtaget mikrofilm af protokollerne.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Landsarkivet for Sønderjylland, Mikrofilm

Arkivserie:

 • Mikrofilm af brandtaksationsprotokoller i Landesarchiv Schleswig-Holstein

På nettet eller på læsesalen?

Mikrofilmene skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier  Daisy

Du kan søge oplysninger om brandforsikringer flere steder:

 • Københavns Brandforsikring
 • Købstædernes Brandforsikring
 • Almindelig Brand Landbygninger
 • Andre brandforsikringsselskaber
 • Sønderjylland

Sådan finder du vurderingsforretninger i Københavns Brandforsikring

Københavns Brandforsikring dækkede oprindelig kun byen inden for voldene. Bygninger i brokvarterene uden for voldene skal søges under Brandforsikring på landet. Efter 1889 tilbød Københavns Brandforsikring også at forsikre bygninger uden for voldene, og københavnske ejendomsbesiddere kunne forsikre sig i andre selskaber.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Brandforsikring

Arkivserie:

 • Vurderingsforretninger

Fremgangsmåde

 • Vælg arkivskaber
 • Alle vurderingsforretninger med samme matrikelnummer ligger samlet i ét læg for hele perioden 1731-1970.
  Hvis ejendommene forblev forsikret i Københavns Brandforsikring efter at brandforsikring blev privatiseret i 1872, vil lægget tillige indeholde vurderinger frem til 1960’erne.
 • Tip til din søgning: Kender du kun adressen, kan du søge efter matrikelnummeret via Københavns Stadsarkivs side om matrikelnumre i København.

På nettet eller på læsesalen?

Vurderingsforretningerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du vurderingsforretninger i Købstædernes Brandforsikring

I 1872 blev brandforsikring privatiseret og ejendomsbesiddere kunne frit vælge forsikringsselskab. Den hidtidige statslige brandforsikring blev til det private selskab, Købstædernes brandforsikring. Selskabet dominerede brandforsikringen i købstæderne langt op i 1900-tallet.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Købstædernes brandforsikring (købstadsnavn)

Arkivserie:

 • Forsikringsprotokol
 • Taksationsprotokol

Fremgangsmåde

 • Start med at finde arkivskaberen. Vurderingerne foretoges af et branddirektorat for hver by under Købstædernes brandforsikring.
 • I ‘Forsikringsprotokollen’ fortegnedes ejendommene efter matrikelnummer. Under hver ejendom oplyses dato for taksationer. ‘Taksationsprotokollerne’ førtes kronologisk. Det er begrænset hvor mange forsikringsprotokoller og taksationsprotokoller, der er afleverede til Rigsarkivet.

På nettet eller på læsesalen?

Nogle af de ældste protokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det materiale, som ikke er skannet, skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du vurderingsforretninger i Almindelig Brand Landbygninger

I 1872 blev brandforsikring privatiseret og ejendomsbesiddere på landet kunne frit vælge forsikringsselskab.  Den statslige forsikring blev til det private selskab Den almindelige brandforsikring for landbygninger. Det blev landets største brandforsikringsselskab og dominerede brandforsikringen på landet langt op i 1900-tallet. Det er begrænset hvor meget, der er afleveret til Rigsarkivet.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Almindelig brand landbygninger
 • Xx branddirektorat (amtsnavn / herredsnavn / bynavn)

Arkivserie:

 • Brandforsikringsprotokol
 • Sognevurderingsprotokol / sognetaksationsprotokol
 • Brandtaksationsprotokol

Fremgangsmåde

 • Brandtaksationerne udførtes af branddirektorater under Almindelig brand landbygninger. Oprindelig fortsattes de tidligere amtsvise og herredsvise direktorater, men med bebyggelsesudviklingen skete der opdelinger af direktoratsdistrikter, og det blev almindeligt at navngive branddirektoraterne efter nærmeste by.
 • Som indgang til taksationerne benyttes ‘brandforsikringsprotokollerne’. De er førte efter sogn og matrikelnummer. Heri står forsikringssummer og forsikringspræmier samt henvisning til brandtaksationsprotokollen. Henvisningen består af henvisning til en taksationsprotokol og et løbenummer i denne. Nogle gange er løbenummeret opdelt i et hovednummer for den samlede taksation i en landsby og et undernummer for hver ejendom.
 • Almindelige vurderinger foretoges i ‘sognevurderingsprotokoller’ eller ‘sognetaksationsprotokoller’. Taksationsprotokollerne indeholder bygningsbeskrivelserne. De er førte kronologisk og taksationerne er nummererede.
 • Særlige taksationer ved brand, nybygning m.v. indførtes i brandtaksationsprotokoller for hele direktoratet.

På nettet eller på læsesalen?

Nogle af de ældste protokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det materiale, som ikke er skannet, skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du vurderingsforretninger i andre brandforsikringsselskaber

Med privatiseringen af brandforsikringen af ejendomme i 1872 åbnedes for oprettelse af nye selskaber. De vigtigste var:

 • Østifternes Brandforsikring
 • Danske Grundejeres Brandforsikring
 • Husmandsbrandkassen

Kun Østifternes Brandforsikring har dog afleveret vurderingsprotokoller til Rigsarkivet. Der er ikke bevaret systematiske indgange til vurderingerne.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Østifternes brandforsikring (amtsnavn)

Arkivserie:

 • Vurderingsprotokoller

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du vurderingsforretninger fra Sønderjylland

I 1872 blev forsikringen privatiseret ligesom i Danmark. Arkiverne efter de private forsikringsselskaber 1872-1920 indeholder ikke taksationsforretninger.

Fra 1920 etablerede de danske selskaber Købstædernes brandforsikring og Almindelig brand for landbygninger sig i Sønderjylland. Taksationsprotokoller fra disse selskaber kan søges på samme måde som i resten af landet.

Kreditforeninger oprettedes fra 1850, men først efter år 1900 kom de til at dominere låntagningen i fast ejendom. Fra 1899 kunne der oprettes hypotekforeninger, som kunne yde lån med 2. prioritet i ejendommene. Vurderingen af ejendommene ved låntagning var grundige med beskrivelse af ejendommens enkelte dele, herunder bygningskonstruktion, inventar, installationer, bygningernes tilstand og deres anvendelse. De nyere lånesager kan også indeholde fotografier, tegninger eller planskitser.

Rigsarkivet opbevarer en stor del kreditforeningsarkiver fra perioden 1851 op til ca. 1970. De fleste af arkiverne er vanskelige at benytte, fordi lånesagerne ligger på lånenummer og der ikke er bevaret søgeindgange til sagerne. Enkelte kreditforeningsarkiver er dog bedre tilgængelige.

Sådan finder du ejendomsvurderinger i kreditforeningernes arkiver

For at finde en ejendom skal man kende kreditforeningens eller hypotekforeningens navn. En belåning af en ejendom vil være registreret med kreditforeningsnavn i tinglysningsarkivalierne vedrørende køb og salg m.m. (se disse). I tinglysningsarkivalierne vil der også være anført et nummer. Nummeret kan være det lånenummer, som lånesagerne er henlagt efter, men som regel er det et sagsnummer, som man ikke kan bruge til at finde lånesagen.

Følgende kreditforeninger indeholder søgeindgange til lånesagerne/vurderingsforretningerne:

 • Kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere (Navneregistre til fortegnelser over låntagere, Fortegnelser over låntagere, Lånesager)
 • Den vest- og sønderjyske kreditforening af landejendomsbesiddere (Lånesager er henlagt efter ejerlav)
 • Kreditforeningen af ejere af mindre Ejendomme på landet i Jylland (Registre over låntagere, lånesager)
 • Kreditforeningen for grundejere i Fyens Stift (Lånesager for herreder (henlagt efter herred, sogn, by og matrikelnummer), Lånesager købstæder (henlagt efter adresse))
 • Kreditforeningen for industrielle ejendomme (Lånesager henlagt efter kommune og firmanavn)
 • Ny jyske købstads-kreditforening (Lånesager henlagt efter amt, sogn og adresse)

På nettet eller på læsesalen?

Materiale fra kreditforeningerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Med kommunalreformen fra 1970 og Danmarks indtræden i EF/EU 1972 ophævedes en lang række særregler for brandforsikring, og lån i ejendomme. Dette førte til mange sammenlægninger af selskaber på tværs af hidtidige geografiske og opgavemæssige skel. Rigsarkivet har ikke modtaget vurderingsarkivalier efter ca. 1970.

Det må du se

Offentlige brandforsikringsarkiver er frit tilgængelige, mens tilgængelighedsfrister for materiale fra private brand- og kreditforeningsselskaber er fastsatte for det enkelte selskab. Se under bemærkninger under selskabet i arkivdatabasen Daisy (klik på “Læs mere om arkivskaberen”).

Søg efter arkivalier via Daisy