Bygningstegninger – Kom godt i gang!

Bygningstegninger - Kom godt i gang!

Rigsarkivet har betydelige samlinger af bygningstegninger til offentlige bygninger. Tegninger til kommunal godkendelse af nybyggede huse og af ombygninger skal søges i kommunerne.

alt

Det skal du vide for at finde bygningstegninger

1.

Tidspunkt

Hvornår søger du tegninger fra?

2.

Beliggenhed

Hvor lå bygningen?

3.

Ejerforhold

Var der tale om en offentlig eller en privatejet bygning?

Her skal du søge

Der er bevaret betydelige samlinger af bygningstegninger til offentlige bygninger.

Fra omkring 1700 findes der tegninger til kongelige slotte m.m., til hærens fæstninger, kaserner m.m. og til flådens bygninger.

Fra omkring 1800 findes tegninger af et større udvalg af statslige og kommunale bygninger, f.eks. kirker, kulturinstitutioner, fængsler, skoler og læreanstalter, sociale institutioner, sygehuse, rådhuse, fyrtårne.

Fra omkring 1850 findes bygningstegninger også ind imellem i godsarkiver og private virksomhedsarkiver.

Tegningerne er ofte udtaget af de almindelige sagsarkiver og lagt i særlige arkivserier på grund af deres store formater. Her kan de være lagt sammen med forskellige typer kort og sammen med tegninger af andet end bygninger. Det gælder også for de samlinger, der er oprettet af Rigsarkivet, ved de tidligere landsarkiver (for Nørrejylland, for Fyn, for Sjælland eller for Sønderjylland).

Samlinger af tegninger skal søges i arkiverne efter de institutioner, som bygningerne er bygget til, eller i de ministerier, styrelser eller kommuner, som har forestået eller haft tilsyn med byggerierne.

Sådan finder du tegninger fra kongehuset, staten, kommuner og private virksomheder

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Navn på offentlig myndighed, gods eller privat virksomhed (fx Storstrøms Amts Plejehjem for Sindslidende, Liselund Gods, Santa Fe Group A/S)
 • Landsarkivet for Nørrejylland

Arkivserie:

 • Tegning

Tips til din søgning

 • Arkiver fra Bygningsinspektorater: Tegninger over offentlige bygninger, vil også kunne findes i sagerne i de regionale kongelige Bygningsinspektorater. Se arkivskaber: bygningsinspektorat, bygningsinspektør.
 • Arkiver fra arkitekter: Enkelte arkitekter har afleveret deres arkiv til Rigsarkivet.

På nettet eller på læsesalen?

Langt de fleste tegninger skal ses på læsesalen, nogle få ældre tegninger er skannet. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Det må du se

Tegninger fra offentlige myndigheders arkiver er frit tilgængelige, dog med undtagelse af tegninger over endnu benyttede fængsler og arrester. Tegninger i privatarkiver kan være omfattet af særlige tilgængelighedsfrister.

Rigsarkivet har materiale fra de kommunale bygningskommissioner, men materialet indeholder stort set ikke byggesager.

I købstæderne skulle bygningskommissioner oprettes fra 1832. Fra omkring år 1900 sås bygningskommissioner også i landkommunerne. Bygningskommissionerne skulle godkende nybyggeri og ændringer og tilbygninger på eksisterende ejendomme. Fra 1858 skulle ansøgninger om byggetilladelser ledsages af et tegnet grundrids over byggeriet.

Kommissionsarkiverne, som er afleverede til Rigsarkivet, indeholder primært journaler og forhandlingsprotokoller. Byggesagerne er ikke afleverede til Rigsarkivet. De indgår i de kommunale tekniske forvaltningerne byggesagsarkiv. Kommissionsarkiverne kan dog indeholde enkelte byggesager med tegninger fra 1800-tallet.

Sådan finder du tegninger fra kommunalebygningskommissioner

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx (kommunenavn) bygningskommission

Arkivserie:

 • Sager

Tips til din søgning

Mange kommuner har skannet deres byggesager med bygningstegninger. Sagerne skal søges på matrikelnummer og ejerlav. Find et byggesagsarkiv på kommunens hjemmeside.

På nettet eller på læsesalen?

Bygningskommissionsarkiverne er ikke skannet, men skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Det må du se

Bygningskommissionsarkiver kan indeholde oplysninger om rent private forhold. De er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Fra den preussiske periode findes der en del bygningstegninger over ny-opførte privathuse eller større ombygninger, dels – for landdistrikterne – hos herredsfogeden (1867 – 1889) og herefter hos amtsforstanderen (1889 – 1920), dels for byerne i byarkiverne under det såkaldte byggepoliti (Baupolizei). Bygningstegningerne ligger under forskellige betegnelser, enten som Byggesager eller under den tyske betegnelse: Bausachen og/eller Bauerlaubnisse.

Sådan finder du bygningstegninger fra Sønderjylland

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Amtsforstander (fx Rødding Amtsforstander)
 • Yy Købstad (fx Aabenraa, Sønderborg eller Tønder)

Arkivserie:

 • Byggesager (du kan med fordel blot søge med ‘Bygge’)
 • Bausachen og Bauerlaubnisse (du kan med fordel blot søge med ‘Bau’)

Tips til din søgning

Tegninger over offentlige bygninger, herunder også Domænegårde, vil kunne findes i arkivskaberen Den kongelige Bygningsinspektør og fra den preussiske periode ved arkivskaberen Haderslev Kredsbygningsinspektør.

På nettet eller på læsesalen?

Bygningstegningerne er ikke skannet, men skal ses på læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy