Genoptræning efter Sundhedsloven 2007-2020

Genoptræning efter Sundhedsloven 2007-2020

alt

Om registret

Register over genoptræningsydelser. Som et led i kommunalreformen fik kommunerne pr. 1. januar 2007 myndighedsansvaret for at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Kommunerne kan tilvejebringe tilbud om genoptræning ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med andre kommuner, regionerne eller private institutioner.

I forbindelse med DUT-aftalen for regioner og kommuner af den ændrede fordeling af ansvaret for genoptræningsopgaverne blev det aftalt at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på genoptræningsområdet i de kommende år. Som et led i denne monitorering skal kommunerne indberette genoptræningsydelser udført efter sundhedslovens § 140 til Sundhedsstyrelsen.

I registret kan man udelukkende finde data, som beskriver den del af genoptræningen, der foregår i kommunerne og indberettes via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem. Det vil sige, at den del af genoptræningsområdet, hvor aktiviteten foregår på sygehusene og indberettes til Landspatientregistret, ikke beskrives her.

Registrets indhold

Periode

2007-2020

Afleverende myndighed

Sundhedsdatastyrelsen (2015-)

Statens Serum Institut (2012-2015)

Sundhedsstyrelsen (2007-2012)

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Der vil altid være tilknyttet en genoptræningsplan fra sygehuset til et sådan genoptræningsforløb.

Udvalgte variable

Fysio- og ergoterapeutiske ydelser ifm. genoptræningen.

Cpr-nummer

Sted

Dato for de enkelte ydelser