Miljø- og klimadata

Miljø- og klimadata

Til download - udvalgte datasæt med digitalt skabte miljø- og klimadata.

alt

Download udvalgte datasæt

Indhold

Datasættet indeholder opmålinger af strand og havbund langs den jyske vestkyst fra 1874-1999 ud fra målelinjer med geografiske koordinater.

Beskrivelse af datasættet

For at have styr på, hvordan den jyske vestkyst udvikler sig og for at kunne vurdere virkningen af den kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet (KDI) udfører, opmåles stranden og havbunden fra klittop og ud til ca. 3. km fra kystlinjen. Opmålingerne foretages i et fast linjesystem med linjer vinkelret på kysten fra Skagen og ned til grænsen. Linjerne ligger med ca. 1000 m. afstand. På den centrale del af vestkysten måles desuden parallelt med kysten i et fast system fra 3. til ca. 10. km fra kyst.

Download

Du kan downloade datasættet her

Datasættet indeholder:

  • Data i CSV og SIARD
  • Beskrivelse af indhold

Indhold

Den danske Vildtudbyttestatistik er en database, som indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark for hver jagtsæson fordelt på vildtarter og amter.

Beskrivelse af datasættet

Grunddata stammer fra de oplysninger om personligt nedlagt vildt, som alle jagttegnsløsere er forpligtet til at indsende efter jagtsæsonens afslutning. Disse oplysninger er indsamlet siden 1941. Data foreligger i aggregeret form og som personrelaterede data (rådata).

Aggregerede data foreligger for perioden 1941-2000. For perioden 1941 til 1954 ses dog kun det totale udbytte af hver vildtart, men fra 1955 og frem er data endvidere delt op på amter (14 amter samt total).

Personrelaterede data findes fra og med jagtsæsonen 1989/90. Indsamlingsprocedure, amtsopdeling, databehandling inkl. korrektion for manglende indberetninger mv. er beskrevet i ref. 1 og 7.

Download

Du kan downloade datasættet her

Datasættet indeholder:

  • Data i CSV og SIARD
  • Beskrivelse af indhold
  • Bilag med artskoder
  • Bilag med amtskoder
  • Scan af afleveringsbestemmelse for vildtudbyttestatistik

Indhold

Datasættet indeholder vindforhold og vandstande målt ved havnene i Hirtshals, Hanstholm og Frederikshavn Havn med tidspunkt for målingerne.

Beskrivelse af datasættet

Dataopsamlingen er primært foretaget i forbindelse med den løbende observation af vind- og vandstand i havnene med henblik på en sikker afvikling og varsling af sejladsen.

Der er som supplement til den løbende registrering foretaget en logning af data hver fjerde time. Logningen er foretaget for bl.a. udarbejdelse af vind- og vandstandsstatistikker.

Det er Statshavneadministrationen Frederikshavn, der med jævne mellemrum har udarbejdet vind- og vandstandsstatistikker. Oplysningerne har bl.a. skullet bruges i forbindelse med havnenes drift, udarbejdelsen af anlægsopgaver m.m.

Download

Du kan downloade datasættet for Frederikshavn Havn her

Du kan downloade datasættet for Hirtshals Havn her

Du kan downloade datasættet for Hanstholm Havn her

Indhold

Hydrometriske målingers database er en opsamling af vind- og vandstandsmålinger ved Esbjerg Havn.

Beskrivelse af datasættet

Databasen indeholder målinger pr. kvarter, og disse danner grundlag for udarbejdelse af en lang række vind- og vandstandsstatistikker. Disse statistikker anvendes primært i forbindelse med pejle- og oprensningsopgaver, samt i udbudsmateriale for etablering af havnekonstruktioner.

Download

Du kan downloade datasættet fra 1976 her, samt finde flere datasæt fra 1977 til 1999

Indhold

Datasættet – også omtalt som “CORe Inventories of Emissions to AIR 1975-2000” – indeholder oplysninger om alle udledninger i luften, der er relevante for miljømæssige problemer og klimaforandringer. Det gælder f.eks.  forsuring, eutrofiering, troposfærisk ozon, luftkvalitet og spredning af farlige stoffer med oplysninger om typen af udledning, hvorfra udledningen kommer, mv.

Beskrivelse af datasættet

Formålet med datasættet har været at samle, vedligeholde og offentliggøre information om udledninger i luften fra Danmark, som del af det europæiske luftforureningsregister CORINAIR, der igen er en del af CORINE (Coordination of information of the environment).

Download

Du kan downloade datasættet her

Kontakt Forskerservice

Det kan vi hjælpe med

Har du spørgsmål til miljø- og klimadata?

Rigsarkivets Forskerservice kan tilbyde sparring og rådgivning i forhold til identifikation og anvendelse af digitale data i Rigsarkivets samlinger.

Denne service er tænkt som ”hjælp til selvhjælp” og omfatter op til 1 times gratis rådgivning.

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse for dig med henblik på at identificere relevante data (analoge såvel som digitale) til f.eks. et større forskningsprojekt, kan vi tilbyde det mod betaling.

Læs mere om Forskerservice her