Soldat i krigene 1848-1850 og 1864 – Kom godt i gang!

Soldat i krigene 1848-1850 og 1864 – Kom godt i gang!

Der er ikke samlede fortegnelser over de deltagende soldater i krigene, men du kan søge efter nogle kategorier af soldater og efter modtagere af erindringsmedaljer, hædersgaver og understøttelse.

alt

Det skal du vide for at finde en soldat

1.

Navn

Hvad hed soldaten?

2.

Helst fødselsdato

Hvornår blev soldaten født?

3.

Helst militær enhed

Hvilken militær enhed tilhørte soldaten?

Åbn vejledninger

På grundlag af samtidige kilder er der udarbejdet et navneregister over dræbte i krigen 1848-1850 og et tilsvarende over dræbte i 1864-krigen. Registrene er både sorteret efter soldaternes navne og deres militære enheder.

Der foreligger normalt ikke flere oplysninger om en soldats dødsfald end dem, du finder i disse registre, men generelle informationer om de enkelte slag er omtalt i afsnittet ”Om krigene 1848-1850 og 1864” (se nedenfor).

De oplysninger finder du i registrene

 • Militær enhed
 • Militær rang
 • Dødsdato
 • Fødested
 • Begravelsessted
 • I et forord er der anført kildereferencer

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Forsvarets Arkiver Arkivskabte Hjælpemidler

Arkivserie:

 • Register over døde i krigen 1848-1850. Udarbejdet af Robert Lemming (1997-1998)
 • Register over døde i krigen 1864 (1997)

På nettet eller på læsesalen?

Begge registre er indscannet. Slå op i Daisy og læs dem dér.

Søg efter arkivalier via Daisy

På grundlag af samtidige kilder er der udarbejdet navneregistre over sårede i 1864-krigen. Der er ikke registre over sårede i krigen 1848-1850.

Der er også lister over danske soldater i slesvig-holstensk fangenskab 1848-1850 og danske soldater i preussisk og østrig-ungarsk fangenskab 1864.

Alle registrene er sorteret efter både soldaternes navne og deres militære enheder.

De oplysninger finder du i registrene

 • Militær enhed
 • Militær rang
 • Lazaretnavn/fangelejrnavn
 • Såret dato / lazaret ophold dato
 • Fødested og fødeamt
 • I et forord er der anført kildereferencer

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Forsvarets Arkiver Arkivskabte Hjælpemidler

Arkivserie:

 • Sårede dansk soldater 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000-2001)
 • Danske soldater i slesvig-holstensk krigsfangeskab 1848-1850. Udarbejdet af Robert Lemming (2003)
 • Danske soldater i østrig-ungarske fangeskab 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000-2001)

På nettet eller på læsesalen

De tre registre er indscannet. Slå op i Daisy og læs dem dér.

Søg efter arkivalier via Daisy

Under arkivskaberen Forsvarets Lægekorps findes for de enkelte lazaretter protokoller med oplysninger om indlagte.

De oplysninger finder du i protokollerne

 • Militær enhed
 • Militær rang
 • Sygdom
 • Datoer for indlæggelse, udskrivning og evt. død.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Forsvarets Lægekorps

Arkivserie:

 • Lazaretter Treårs-krigen og 1864 (1848-1895)

Fremgangsmåde

Slå op under arkivskaber Forsvarets Lægekorps, arkivserie: ‘Lazaretter Treårs-krigen og 1864’. Pakkefortegnelsen oplyser lazaretnavn og periode.

Tip: Kender du ikke lazarettets navn, så nævnes dette i listerne over sårede (se ovenfor) samt ofte også i ansøgninger om erindringsmedalje (se nedenfor).

På nettet eller på læsesalen?

Lazaret-protokollerne er ikke scannet. I Daisy kan de bestilles til brug på læsesalen.

Søg efter arkivalier via Daisy

I 1875 besluttede regeringen at uddele erindringsmedalje til alle, der ”på krigsfod” havde deltaget i mindst én af de slesvigske krige. Man kunne indsende en ansøgning i blanketform til Krigsministeriet eller Marineministeriet, hvis man ønskede at få en medalje. Der blev indsendt ca. 120.000 ansøgninger.

De oplysninger finder du i ansøgningerne

 • den militære enhed, som soldaten havde været i og hvornår
 • om han havde været såret, tilfangetaget eller på lazaret og i givet fald hvor og hvornår
 • samt hvilket erhverv og hvilken adresse, han havde på ansøgningstidspunktet.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager

Arkivserie:

 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Amerika (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Artilleriet (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Befalingsmænd (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Marinen (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Norge og Sverige (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Senere ansøgninger (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udfærdigede – ikke afhentede (1848-1943)
 • Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udlandet (1848-1943)
 • Andragender om erindringsmedaljen 1848-1850 og 1864 fra danske undersåtter i udlandet samt fremmede undersåtter (Marinen)

Fremgangsmåde

 • Hovedparten af ansøgningerne ligger i arkivserierne: ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864’, ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850’ og ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1840-1850’ og ‘1864, sønderjyder’. Ansøgningerne ligger efter ansøgers bopæl på ansøgningstidspunktet. De sønderjyske er dog sorteret efter efternavn.
 • De øvrige mindre arkivserier er henlagt efter varierende sorteringer.

På nettet eller læsesalen?

Arkivserierne ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864’, ‘Artilleriet og Andragender om erindringsmedaljen 1848-1850’ og ‘1864 fra danske undersåtter i udlandet samt fremmede undersåtter (Marinen)’ er ikke indscannet. Bestil den til læsesalen i Daisy. Alle øvrige arkivserier er indscannet. Slå op i Daisy og læs dem der.

Søg efter arkivalier via Daisy

Tip: Arkivserierne: ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864’, ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850’ og ‘Ansøgninger om erindringsmedalje 1840-1850’ og ‘1864, sønderjyder’ er indtastet og kan søges på navn i Søg i samlingerne.

 1. Åbn Søg i samlinger  (kan også tilgås fra forsiden af Rigsarkivets hjemmeside)
 2. Vælg Avanceret søgning
 3. Vælg gruppen Afskrifter af arkivalier
 4. Ved arkivskaber skriv: Krigsministeriet
 5. Ved Navn skriv den person, du søger
 6. Når du klikker på en post, vises den skannede ansøgning

En lov fra 1898 gav veteraner fra krigen i 1848-1850 mulighed for at søge en særlig jubilæumsgave i anledning af 50-års jubilæet for krigens udbrud. Ansøgerne skulle udfylde en særlig blanket og indsende den til Finansministeriet.

De oplysninger finder du i ansøgningsskemaerne

 • Veteranens navn, stilling, bopæl, fødselsdag og civilstand
 • Årstal for krigsdeltagelse og oplysning om, hvorvidt veteranen blev såret under krigen
 • Svar på spørgsmål om veteranen modtog pension, invalideunderstøttelse, alderdomsunderstøttelse eller havde anden indtægt på ansøgningstidspunktet
 • Svar på spørgsmål om eventuel fast ejendom og om veteranen havde nogen at forsørge.
 • Kommunens erklæring om ansøgeren var trængende

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet

Arkivserie:

 • Ansøgningsskemaer til jubilæumsgaver for veteraner fra krigen 1848-50 i henhold til lov af 26.03.1898 (1898-1899)

Fremgangsmåde

 • Undersøg hvilket af de datidige amter, personen boede i på ansøgningstidspunktet.
  Tip: Hvis du ikke kender amtet, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • Find frem til pakkerne fra dette amt og find derefter personens ansøgningsskema under hans efternavn

På nettet eller læsesalen?

De fleste ansøgningsskemaer er indscannet og lagt på nettet. Slå op i Daisy og læs dem dér.
De øvrige kan bestilles til læsesal.

Søg efter arkivalier via Daisy

I 1906 vedtog Rigsdagen en lov, som tildelte alle veteraner, der havde været på feltfod under krigen i 1848-1850, en årlig hædersgave på 100 kr., og i 1913 kom der en tilsvarende lov for dem, der havde deltaget i krigen i 1864. I begge tilfælde skulle veteranen indsende en ansøgning i skemaform.

De oplysninger finder du i ansøgningsskemaerne

 • den militære enhed, som soldaten havde været i og hvornår
 • om han havde været såret, tilfangetaget eller på lazaret og i givet fald hvor og hvornår
 • samt hvilket erhverv og hvilken adresse, han havde på ansøgningstidspunktet
 • anden korrespondance

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Enkeforsørgelseskontoret

Arkivserie:

 • Navnekartotek til hædersgaven 1848-50 (1906-1920)
 • Navnekartotek til hædersgaven 1864 (1914-1920)
 • Ansøgninger om hædersgaver til veteraner fra Treårskrigen (1848-50) (1906-1920)
 • Ansøgninger om hædersgaver til veteraner fra 1864 (1914-1920)

Fremgangsmåde

 • Slå op på modtagerens navn under arkivskaberen Enkeforsørgelseskontoret i det relevante navnekartotek. Kartoteket oplyser journalnummer.
 • Slå op på journalnummeret i arkivserierne med ansøgninger.

På nettet eller på læsesalen?

Hverken sagerne eller navnekartotekerne er indscannet. Bestil dem til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

De oplysninger finder du

 • Familiens adresser
 • Økonomiske forhold – i mange tilfælde oplysninger gennem en længere periode
 • Oplysninger om invaliditet

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Centralkomiteen af 1848

Arkivserie:

 • Navneregister til referatprotokol over ansøgninger (1848 – 1853)
 • Understøttelsesansøgninger (1848 – 1852)
 • A-sager – understøttelse til invalider (1865 – 1930)
 • B-sager – understøttelse til enker og børn (1864-1928)
 • C-sager – understøttelse til andre efterladte; forældre, forlovede etc. (1864-1928)
 • Navneregister til A og C sager (1864-1880)
 • Navneregister til B-understøttelser (1864-1880)

Fremgangsmåde

 • Brug navneregistrene til at finde frem til sagsnumrene for de personer, du eftersporer. Bemærk, at understøttelser til efterladte skal søges under efterladtes navne.
 • Bestil derefter de pakker, som indeholder det pågældende sagsnummer.

På nettet eller på læsesalen?

Hverken sagerne eller navneregistrene er indscannet. I Daisy kan de bestilles til brug på læsesalen.

Søg efter arkivalier via Daisy

Hvis du ikke finder du ikke en person i de ovenstående lister m.m., kan du undersøge oplysningerne om samtlige værnepligtige, der er fortegnet i ‘Lægdsruller’. Heri er for de værnepligtige, som blev indkaldt til militærtjeneste, angivet den militære enhed, de blev tilknyttet.

Med denne oplysning kan du søge den værnepligtige i mandskabslisten (‘Stambogen’) for den militære enhed.

Læs mere i vejledningerne

Lægdsruller – kom godt i gang

Søruller – kom godt i gang

Hærens mandskabslister – kom godt i gang

Flådens mandskabslister – kom godt i gang

Om krigene 1848-1850 og 1864

Detaljerede beskrivelser af begivenhederne dag for dag findes i Generalstabens værker ”Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50” (8 bind) samt ”Den dansk-tydske Krig 1864” (3 bind). Læs dem online på Danskernes historie Online.

Hovedkilderne til navneregistrene om dræbte soldater er:

Andre kilder til krigene 1848-1850 og 1864

Der er bevaret dagbøger, breve og erindringer om krigene en del steder i Rigsarkivets samlinger. Hertil kan aktiviteter med relation til de to krige også belyses af arkiver fra amter, kommuner og by- og herredsfogedembeder m.m., især i Jylland.

Mange relevante arkivserier i privatarkiver og lokale jyske arkivskabere fremgår af disse søgninger i Søg i samlingerne:

Krigen 1848-1850

Krigen 1864

Se også. denne pakke i Rigsarkivets håndskriftsamling: Diverse samlinger vedr. krigen 1848-1850

En samling af kort vedrørende krigshandlingerne i 1848-1850 findes i Krigsministeriet, Kort og tegninger (1600-1900), pakke K-50.