Aflever it-systemer fra statslige myndigheder

Aflever it-systemer fra statslige myndigheder

Statslige myndigheder skal aflevere it-systemer, som Rigsarkivet har truffet bevaringsbeslutning for, ca. en gang hvert 5. år

alt
Arkiveringsversioner skal være i et bestemt teknisk format. Derfor skal I kende og følge bekendtgørelse 128.
Rigsarkivet Se lovgivning og vejledning om aflevering af it-systemer

Hvad skal du aflevere?

Når I afleverer et it-system til Rigsarkivet, afleverer I et udtræk af data og eventuelle dokumenter fra systemet. Udtrækket kaldes en arkiveringsversion.

Arkiveringsversionen skal afleveres i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner.

Læs bekendtgørelse nr. 128 på Retsinformation.

En arkiveringsversion består af tre dele:

1

Data og eventuelle dokumenter fra it-systemet

2

Beskrivelse af data/dokumenter, af it-systemet og af dets administrative brug

3

Datastruktur: Oplysninger om hvordan data/dokumenter er lagret i arkiveringsversionen

Hvornår skal du aflevere?

For hvert ministerieområde er der indgået aftale med departementet om en plan for, hvornår den enkelte myndighed skal aflevere arkiveringsversioner af data i deres it-systemer. Planen fremgår af en cirkulæreskrivelse med et bilag med tidsplan for hvert ministerieområde.

 

Se cirkulæreskrivelsen med tidsplan for aflevering af it-systemer 2023-2024

Sådan afleverer du til Rigsarkivet

1

I modtager brev fra Rigsarkivet

Rigsarkivet starter afleveringssagen ved at sende et brev om aflevering til myndigheden

2

Skal I bruge leverandør

I kan få hjælp fra en it-leverandør til jeres aflevering. I leverandørlisten kan I se leverandører, der tidligere har fået godkendt en aflevering.

3

Indhold og tidsplan

Rigsarkivet udsteder en afleveringsbestemmelse efter aftale med jer.

4

Indsend dokumentation

I indsender dokumentation til Rigsarkivets godkendelse

5

Lav og test arkiveringsversion

I eller jeres leverandør laver en arkiveringsversion. Test den med Rigsarkivets testværktøj ADA (find link under Viden og værktøjer).

6

Aflevering

I afleverer jeres arkiveringsversion til Rigsarkivet. Se hvordan i afsnittet ‘Adresse og følgeseddel’. Vi tester og godkender den.

Adresse og følgeseddel

Rigsarkivet anbefaler, at I sender arkiveringsversionen anbefalet/rekommanderet eller overbringer den personligt.

Modtager og adresse er:

Rigsarkivet, Digital Bevaring, Testværkstedet,

Kalvebod Brygge 34,

1560 København V.

I må IKKE angive navn på sagsbehandleren som attention. Vedlæg følgesedlen i udfyldt form.

Det er den afleverende parts ansvar at levere data sikkert til Rigsarkivet. Rigsarkivet anbefaler at ALLE data leveres på et krypteret medie. Data kan krypteres med BitLocker eller VeraCrypt. Kode til dekryptering skal fremsendes separat til digitalbevaring@rigsarkivet.dk inden aflevering. Husk at angive arkiveringsversionsnummer og journalnummer.

Hvis du vil aflevere arkiveringsversionen personligt, har Rigsarkivets reception følgende åbningstider:

Mandag – torsdag: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 15.30

Afleveringer klassificeret over ”Til tjenestebrug” må kun afleveres personligt efter aftale med Rigsarkivet. Kontakt ansvarlig arkivar på sagen for yderligere information.

Digital aflevering

Hvis din arkiveringsversion overholder bestemte betingelser, har du mulighed for at aflevere digitalt.

Her finder du vejledning til digital aflevering, hvori du også kan se betingelser for at benytte muligheden.

Du skal anvende Download Følgeseddel til arkiveringsversion – digital aflevering hvis du skal aflevere dine data digitalt. Bemærk, at det skal ske efter forudgående dialog med din kontaktperson, da flere forudsætninger skal være opfyldt for at benytte muligheden. Du skal derudover huske at følge vej

GDPR og aflevering til arkiv

Offentlige myndigheder skal fortsat aflevere persondata, som Rigsarkivet har bestemt til bevaring. Alle former for persondata kan ifølge §14 i Databeskyttelsesloven afleveres til arkiv efter reglerne i arkivloven, Data skal arkiveres før der foretages sletningskørsler.

Enkeltpersoners oplysninger kan undtages fra arkivering, såfremt personen aktivt har frabedt sig, at deres data bliver arkiveret. Når data er afleveret, kan myndigheden få adgang til data i Rigsarkivet efter arkivlovens bestemmelser. Dette kan indbefatte høring af Datatilsynet om samtykke.