Militære straffesager – Kom godt i gang!

Militære straffesager - Kom godt i gang!

Hæren og flåden havde hver deres egne retter, som behandlede straffesager. Der er bevaret straffesager fra hæren fra 1680 og fra flåden fra 1664.

alt

Det skal du vide for at finde en straffesag

1.

Tidspunkt

Hvornår fandt straffesagen omtrentligt sted?

2.

Militære enhed

Hvilken militær enhed tilhørte den tiltalte?

3.

Navn

Hvad hed den tiltalte?

Her skal du søge

Ansatte i hæren hørte hvad straffesager angår, under regimentsretterne. De ansattes familier og tjenestefolk hørte frem til 1771 for regimenter i København og frem til 1814 for regimenter i resten af landet, under regimentsretterne. Værnepligtige soldater hørte under regimentsretterne i de perioder, hvor de var indkaldte som soldater.

Regimentsretternes ‘Justitsprotokoller’ kan søges i arkivet fra Auditøren for regimenterne. Der er kun bevaret meget få auditørarkiver fra før 1780. Mange af regimentsretternes domme i straffesager blev forelagt kongen til endelig afgørelse. Disse domme og de kongelige resolutioner herpå kan søges i arkivet fra Generalauditøren.

Sådan finder du en straffesag i auditørarkiverne

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Auditøren Xx regiment/bataljon (fx Auditøren ved 2. Bataljon)

Arkivserie:

 • Strafferegister/Registre til justitsprotokoller
 • Justitsprotokol
 • Bilag til justitsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op i auditørarkivet.
 • Tip til din søgning: Ved du hvor straffesagen er foregået, men kender ikke regimentets navn, så viser fortegnelsen Hærens garnisoner hvor regimenterne/bataljonerne var garnisoneret.
 • Ved nogle auditører er der ‘Strafferegistre’ eller ‘Registre til justitsprotokoller’. Slå op på den tiltaltes navn. Registeret henviser med sidetal til ‘Justitsprotokol’.
 • Straffesagerne skal søges i de kronologisk førte ‘Justitsprotokoller’ og ‘Bilag til justitsprotokoller’.

På nettet eller på læsesalen?

Nogle justitsprotokoller og strafferegistre er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige og bilag til justitsprotokoller skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Generalauditørens arkiv

Regimentsdommene og de derpå faldne kongelige resolutioner er indskrevet i ‘Justitsprotokoller’, der er bevaret fra 1728. Generalauditørernes indstillinger til kongen om strafudmålingen er i ‘Originale relationer med kgl. resolutionsvedtegninger’, der er bevaret fra 1742.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Generalauditøren

Arkivserie:

 • Generaljustitsprotokol med register (indtil 1750)
 • Register til justitsprotokol (efter 1750)
 • Justitsprotokol (efter 1750)
 • Originale relationer med kgl. resolutioner
 • Relationer til kongen
 • Designationer til justitsprotokoller

Fremgangsmåde

 • Indtil 1750: Du kan søge efter de dømtes navne i ‘Generaljustitsprotokoller med registre’.
 • Efter 1750: Du kan slå op i ‘Register til justitsprotokoller’. De henviser med sidetal til justitsprotokollen.
 • Efter 1797 er eneste indgang ‘Designationer til justitsprotokoller’, se nedenfor.
 • Hvis du har den kongelige resolutions dato, kan du søge indstillingen i ‘Originale relationer med kgl.’ resolutioner (1742-1762) og ‘Relationer til’ kongen (1763-1907).
 • Du kan få et overblik over sagerne i ‘Designationer til justitsprotokoller’. De lister kronologisk sagerne med oplysning om dømte, forbrydelse og domme. De henviser med sidetal til justitsprotokollerne og med relations-romertal til relationerne.

På nettet eller på læsesalen?

Registre til justitsprotokoller, Justitsprotokoller og Designationer til justitsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Ansatte ved flåden hørte hvad straffesager angår under Underadmiralitetsretten, fra 1727 Den kombinerede ret. De ansattes familier og tjenestefolk hørte frem til 1771 under flådens ret. Værnepligtige hørte under flådens ret, når de var indkaldte til flåden.

Dommene kunne forelægges Overadmiralitetsretten. Sagerne kunne også forelægges kongen til endelig afgørelse. De kongelige afgørelser skal søges i arkivet fra Admiralitetet, fra 1746 Generalauditøren (Søetaten) og fra 1871 i Generalauditøren.

Sådan finder du en straffesag i Underadmiralitetsretten 1664-1727

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Underadmiralitetsretten

Arkivserie:

 • Over- og underadmiralitetsretsprotokol
 • Register til dombøger
 • Dombøger
 • Register til vidnebøger
 • Vidnebøger

Fremgangsmåde

 • Søg efter den tiltaltes navn i ‘Register til dombøger’, som henviser med sidetal til ‘Dombøger’. Den ældste protokol, ‘Over- og underadmiralitetsprotokol’ (1664-1665), har ikke register.
 • Nogle forhør i sagerne indførtes i ‘Vidnebøger’. I ‘Dombøger’ vil der være henvisning til ‘Vidnebøger’. Find den straffedes navn i ‘Register til vidnebøger’.

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Den kombinerede ret 1727-1919

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Den kombinerede ret

Arkivserie:

 • Register til justitsprotokol
 • Justitsprotokol
 • Generalregister til domprotokol
 • Domprotokol
 • Sager til justitsprotokol/Sagsakter

Fremgangsmåde

 • Bemærk, at der først er bevaret straffesager fra 1747.
 • Fra 1774 kan du søge tiltaltes navne i ‘Register til justitsprotokol’. Den henviser med sidetal til ‘Justitsprotokol’. Fra 1804 er der tillige separate ‘Generalregister til domprotokol’ og ‘Domprotokol’.
 • Sagsakter kan ses i ‘Sager til justitsprotokol’, fra 1896 ‘Sagsakter’.

På nettet eller på læsesalen?

Registre og protokoller er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy. Sagerne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Overadmiralitetsretten 1692-1919

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Overadmiralitetsretten

Arkivserie:

 • Register til justitsprotokol
 • Justitsprotokol
 • Domprotokol
 • Register til standretsprotokol
 • Standretsprotokol
 • Justitssager/Overadmiralitetsretssager

Fremgangsmåde

 • Der er enkelte ‘Register til justitsprotokol’, hvor du kan søge de tiltalte på navne. Ellers må du bladre dig frem i de kronologisk førte ‘Justitsprotokol’ eller ‘Domprotokol’
 • 1722-1732 førtes en ‘Standretsprotokol’ med ‘Register til standretsprotokol’.
 • Sagsakter ses i ‘Justitssager’ og fra 1747 i ‘Overadmiralitetsretssager’.

På nettet eller på læsesalen?

Registre og protokoller er skannet frem til ca. 1800 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det øvrige materiale er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en kongelig afgørelse på en straffesag

Underadmiralitetsrettens og Den kombinerede rets domme kunne ankes direkte til kongen. Sager, som forelagdes kongen, behandledes i Admiralitetet frem til 1746 og herefter af Generalauditøren (Søetaten). I 1871 lagdes Generalauditoriatet for flåden ind under hærens Generalauditør.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Admiralitetet
 • Generalauditøren (Søetaten)
 • Generalauditøren

Arkivserie:

 • Register til generalkopibog
 • Generalkopibog
 • Generalauditørens betænkninger
 • Indkomne sager
 • Justitsprotokoller
 • Kopibøger vedr. marinesager
 • Udgåede skrivelser vedr. marinesager

Fremgangsmåde

1673-1746

 • Slå op på den dømtes navn i Admiralitetet ‘Register til generalkopibog’. Det henviser med sidetal til ‘Generalkopibog’.

1746-1870

 • Find sagen i generalauditøren (Søetaten) 1748-1772 i ‘Generalauditørens betænkninger’, 1772-1804 i ‘Indkomne sager’, 1804- i ‘Justitsprotokoller’.

1871-1919

 • Find sagen i Generalauditøren, ‘Kopibøger vedr. marinesager’, og ‘Udgåede skrivelser vedr. marinesager’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Det må du se

De militære straffesager, der er beskrevet i denne vejledning (indtil 1919) er frit tilgængelige.