Københavnske straffesager – Kom godt i gang!

Københavnske straffesager - Kom godt i gang!

De ældste bevarede straffesager er fra 1722.

alt

Det skal du vide for at finde en straffesag

1.

Tidspunkt

Hvornår fandt straffesagen omtrentligt sted?

2.

Navn

Hvad hed den tiltalte?

De oplysninger finder du i straffesager

 • Navne på tiltalte og vidner
 • Forhørsreferater
 • Anklagers og forsvarers indlæg
 • Domme

Fra ca. 1800 tillige:

 • Personlige oplysninger (dåbsattest, politiets oplysninger om tidligere straffe m.m., eventuelt udtalelser fra myndigheder om personens karakter og åndsevner)
 • Politirapporter
 • Andre beviser og oplysninger i sagen.

Her skal du søge

Civile straffesager blev pådømt ved Københavns Byting. Særligt for tyverisager blev forhør som regel foretaget i Inkvisitionskommissionen. Straffesager fra Hæren og flåden førtes ved særlige militære domstole. Københavns rådstue var appelret for byretten. Mindre politisager pådømtes ved Politi- og Kommercekollegiet.

Sådan finder du en straffesag ved Københavns Byting

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Byting
 • Københavnske regnskaber

Arkivserie:

 • Domsakter
 • Bytingsprotokol
 • Ekstraretsprotokol
 • Byfogedregnskaber

Fremgangsmåde

 • Straffesagerne kan søges i arkivskaberen Københavns Byting.

Kender du tiltaltes navn og en omtrentlig dato for dommen?

 • Søg i ‘domsakter’. De ligger efter domsdato og indeholder ud over dommen også andre akter tilsendt retten, fx anklagers og forsvarers indlæg.
 • Du kan dog ikke finde alle sager i domsakter. Især straffesager vil ofte ikke findes her.

Kender du tiltaltes navn og en omtrentlig dato for sagens førelse?

 • Søg i den kronologiske ‘bytingsprotokol’. Her blev indskrevet forhør af vidner og tiltalte foretaget for byretten, men ikke dommene.
 • Protokollen henviser til ‘ekstraretsprotokol’ hvis sagen er videreført der. Ligeledes henvises til ‘tingsvidneakter’. De indeholder stævninger af vidner og andre formalia, men også ind i mellem væsentlige oplysninger i en sag.

Alternative søgemuligheder

 • Der er ikke bevaret registre til de arkivserier, der er nævnt ovenfor.
 • Du kan få et årligt overblik over straffesager i ‘byfogedregnskaber’ under Københavnske regnskaber. Her fortegnedes idømte bøder, og fortabelser af boslod, som hørte til dødsdomme og piskestraffe. Regnskaberne oplyser den straffedes navn, forseelsen og dommens dato. Dommen vil ofte ligge som bilag til regnskabet.

På nettet eller på læsesalen?

Bytingsprotokollerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Inkvisitionskommissionen

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Inkvisitionskommissionen

Arkivserie:

 • Justitsprotokoller
 • Justitsdokumenter

Fremgangsmåde

 • De fleste tyverisager blev undersøgt i Inkvisitionskommissionen. De kronologiske ‘justitsprotokoller’ (1697-1701 og 1735-1771) indeholder forhør og i den ældste protokol også en del domme. Protokollerne henviser med sagsnumre til ‘justitsdokumenter’ (1742-1760).

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du en militær straffesag

Omkring en fjerdedel af Københavns befolkning hørte under hærens og flådens domstole.

Gå til vejledning til militære straffesager

Sådan finder du en appelsag og en politiretssag i Københavns Stadsarkiv

 • Rådstueretten var appelret for København. Rådstuerettens arkiv med ‘domprotokoller’ (1685-1771) og ‘domssager’ (1694-1771) befinder sig på Københavns Stadsarkiv.
 • Politi- og Kommercekollegiet kunne i perioder dømme i mindre straffesager. Kollegiets domprotokoller og domssager befinder sig på Københavns Stadsarkiv.

Gå til Københavns Stadsarkivs hjemmeside

Straffesagerne blev pådømt ved Hof- og Stadsretten, fra 1804 Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Dommene ligger i Justitskontoret, mens forhør blev foretaget af Inkvisitionskommissionen og Det Kriminelle Kammer. Mindre straffesager skal søges i Københavns Politi, i ‘hovedjournal’. Her henvises til Københavns Politiret. Retten er opdelt i fem Protokoller. Retten blev oprettet i 1793, men der er protokoller tilbage til 1776.

Sådan finder du straffesager i Hof- og Stadsrettens arkiv

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Hof- og Stadsretten Justitskontoret
 • Hof- og Stadsretten Det kriminelle kammer
 • Inkvisitionskommissionen

Arkivserie:

 • Register til kriminelle sager
 • Domprotokol
 • Pådømte sager
 • Vidneprotokol
 • Justitsprotokol

Fremgangsmåde

 • Kender du den straffedes navn og omtrentligt år? Du kan du søge i Hof- og Stadsretten Justitskontoret: ‘Register til kriminelle sager’. Registeret oplyser domsdato, og med denne kan dommen søges i den kronologisk førte ‘domprotokol’, Bilag til sagerne kan søges i ‘pådømte sager’, som ligger efter domsdato.
 • Forhør i kriminelle sager kan søges i arkivskaberen Inkvisitionskommissionen i ‘justitsprotokol’, og i Det Kriminelle Kammer i ‘vidneprotokol’. Begge er ført kronologisk.

På nettet eller på læsesalen?

Register til kriminelle sager er skannet fra 1820 og kan ses på Arkivalieronline. Inkvisitionskommissionens justitsprotokoller er skannet med huller. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du mindre straffesager dømte af Københavns Politiret

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Politi
 • Københavns Politiret 1. Protokol (2. Protokol osv.)

Arkivserie:

 • Register til hovedjournal
 • Hovedjournal
 • Journal
 • Forhørsprotokol
 • Domprotokol
 • Behandlede sager

Fremgangsmåde

 • Du kan slå op på tiltaltes navn i arkivskaber Københavns Politi: ‘Register til hovedjournal’. Registeret henviser med hovedjournalnummer til ‘hovedjournal’. Hovedjournalen oplyser i hvilken protokol i Københavns Politiret, sagen er behandlet, samt sagens nummer i protokollen.
 • Find politiretsdommens dato i protokollens ‘journal’. Søg herefter dommen i de kronologiske ‘forhørsprotokol’ og ‘domprotokol’ og søg eventuelle bilag til sagen i ‘behandlede sager’. De ligger efter protokolnummer til 1795 og herefter efter domsdato.

På nettet eller på læsesalen?

Register til hovedjournal og hovedjournal er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. De øvrige arkivserier er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Alle straffesager pådømtes ved Københavns Kriminal- og Politiret. Sager, der førte til dom, søges gennem Justitskontorets strafferegistre. Mindre og uopklarede sager søges gennem Justitskontorets ‘hovedjournal’.

Sådan finder du en straffesag, der førte til en dom

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret

Arkivserie:

 • Strafferegister dømt i København (1845-1897)
 • Strafferegister Født udenbys (1897-1919)
 • Strafferegister Født i København (1897-1905)
 • Strafferegister Udlændinge (1897-1905)
 • Strafferegister Født i København m.v. (1906-19)
 • Domprotokol
 • Pådømte sager

Fremgangsmåde

1845-1897

 • Slå op på den dømtes navn i Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret: ‘Strafferegister dømt i København’.

1897-1919

 • Fra 1897 kom der landsdækkende retningslinjer for strafferegistrene. Herefter blev strafferegisteret ført i forbryderens fødejurisdiktion. Den ret, som dømte forbryderen, sendte altså fremover oplysninger om straffen til den politiinstans, hvor forbryderen var født. Denne ændring gør det lettere at få et overblik over en persons kriminalitet, hvis man kender dennes fødested.
 • I København førtes både registre for straffede fødte i København og udenbys straffede:
  • ‘Strafferegister Født udenbys’ (1897-1919)
  • ‘Strafferegister Født i København’ (1897-1905)
  • ‘Strafferegister Udlændinge’ (1897-1905)
  • ‘Strafferegister Født i København m.v.’ (1906-19) – indeholder tillige udlændinge.
 • Alle strafferegistrene oplyser domsdato hvorefter dommen kan søges i ‘domprotokol’ og sagen i ‘pådømte sager’. Begge er ordnet efter domsdato.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du henlagte/uopklarede sager

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret
 • Københavns Kriminal- og Politiret 1. Kriminalkammer (2. Kriminalkammer osv.)

Arkivserie:

 • Register til Hovedjournal
 • Hovedjournal
 • Register til journal
 • Journal over behandlede sager
 • Forhørsprotokol

Fremgangsmåde

 • Kender du sagens år kan du slå op på tiltaltes navn i arkivskaber Københavns Kriminal- og Politiret Justitskontoret: ‘Register til hovedjournal’. Registeret henviser med hovedjournalnummer til ‘hovedjournal’. Hovedjournalen oplyser i hvilket af rettens kamre, sagen er behandlet.
 • Find sagen i det anførte Kriminalkammers ‘register til journal’, som henviser med sagsnummer til ‘journal’ og ‘behandlede sager’. Journalen henviser med dato til Kriminalkammerets ‘forhørsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

I København ligger straffeakterne – altså straffesager og politisager, der var afgjort ved dom – i Københavns Byrets arkiv. Byretten var opdelt i en række afdelinger, heraf 5-10 afdelinger for straffesager og 3-4 afdelinger for politisager. Hver Afdeling for straffesager og Afdeling for Politisager havde deres egne serier af ‘straffeakter’. Straffeakterne for sager ankede til landsretten, henlagdes i fælles serier – ‘landsretssager’ – under hovedaktøren Københavns Byret.

Sådan finder du en straffesag, der førte til dom

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Byret
 • Københavns Byret 1. Afdeling for Straffesager (2. Afdeling osv.)
 • Rigspolitiet

Arkivserie:

 • Straffesager Navneregister til hovedjournal
 • Hovedjournal
 • Navneregister til journal
 • Retsbog
 • Dombog
 • Straffeakter
 • Det centrale kriminalregister

Fremgangsmåde

1919-1978

 • Slå op på domfældtes navn i Københavns Byret: ‘Straffesager navneregister til hovedjournal’. Navneregistret oplyser dels hovedjournalnummer, dels ved hvilken afdeling, sagen er behandlet.
 • Man kan normalt med fordel springe ‘hovedjournal’ over og gå direkte til pågældende afdelings (fx 4. Afdeling for Straffesager) ‘navneregister til journal’. Registeret oplyser afdelingens journalnummer. Både ‘retsbog’, ‘dombog’ og ‘straffeakter’ er henlagt på afdelingens journals sagsnummer.
 • Bemærk, at en sag kan være tilakteret en senere sag, som den straffede har været involveret i. Oplysning om hvorvidt sagen er tilakteret en senere sag oplyses ikke i journalen, men for tilakterede sager vil et sagsomslag blive liggende i serierne med straffeakter. På dette sagsomslag vil oplysning om sagens udlån være noteret.

1978-1987

 • Alle straffesager er registreret i Rigspolitiet: ‘Det centrale kriminalregister’. Dette edb-register indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag. Søg i stedet om tilladelse til at se den straffesag, du søger.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Sådan finder du kriminelle politisager afgjorte ved dom

Hver Afdeling for Politisager førte en ‘journal B-sager’ til kriminelle sager vedrørende betleri, prostitution m.v. Dokumenter til sagerne er i arkivserien ‘B-sager’. Der er ikke nogen registre hertil, så man må bladre sig frem. Bemærk at størsteparten af b-sagerne er kasserede. Dommene kan dog findes i afdelingens ‘dombog’.

Sådan finder du uopklarede og henlagte sager

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Politi 2. politiinspektorat
 • Københavns Politi Kriminalpolitiet
 • Københavns Politi 5. Politiinspektorat, Kontor for Straffesager

Arkivserie:

 • Register over anmeldte forbrydelser (1919-49)
 • Navnekartotek over sigtede og afhørte (1956-94)
 • Anmeldelsesprotokol (1919-66)
 • TP-journalkort Bevarede sager (1967-83)
 • Efterforskningssager Anmeldte sager
 • Efterforskningssager Sluttede sager

Fremgangsmåde

 • Uopklarede og henlagte sager skal søges i Københavns Politi 2. Politiinspektorat og fra 1972 i Københavns Politi Kriminalpolitiet.
 • Slå op på mistænktes navn i ‘Register over anmeldte forbrydelser’ (1919-49) og ‘Navnekartotek over sigtede og afhørte’ (1956-1994). Registrene henviser med anmeldelsesnummer og evt. stationsnummer til ‘Anmeldelsesprotokol’ (1919-66) og ‘TP-journalkort bevarede sager’ (1967-83).
 • Dokumenter til uopklarede sager ligger efter anmeldelsesnummer i ‘efterforskningssager anmeldte sager’. Bemærk, at der er foretaget betydelige kassationer i disse sager.
 • Opklarede sager, som ikke førte til sigtelse, kaldtes ‘efterforskningssager sluttede sager’. De ligger efter anmeldelsesnummer og findes:
  • 1919-1951: I Københavns Politi 5. Politiinspektorat, Kontor for Straffesager.
  • 1951-72: I Københavns Politi 2. Politiinspektorat.
  • Fra 1972: I Københavns Politi Kriminalpolitiet.
 • Bemærk, at en række sagstyper er skilt ud i særlige arkivserier, ligesom større sager kan ligge som særskilte arkivserier.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Rigsarkivet har modtaget straffeakter og henlagte og sluttede sager frem til ca. 2006. Der er foretaget omfattende kassationer. Straffesagerne er opdelt efter ca. 1000 gerningskoder, og det er kun sager med bestemte udvalgte gerningstyper, som er bevaret.

Herudover blev yderligere bevaret:

 • Alle akter og sager, der vedrørte dømte og sigtede, som var født den 1. i en måned.
 • Særakter for dømte, som var født den 1. i måneden.

Sådan finder du straffesager og politisager, der førte til dom

 • Fra 1983 er de bevarede straffeakter samlet i fælles arkivserier under aktøren Københavns Byret Straffesagerne ligger i arkivserien ‘straffesager hovedakter’. Politisager ligger i ‘straffesager politisager’. Disse serier er henlagt efter år og gerningskode-journalnummer. Hertil er der ‘straffesager særakter’. Disse indeholder kun kopier af ”personlige oplysninger” samt domsudskrifter. Særakterne er henlagt efter cpr-nummer.
 • Rigsarkivet har søgemidler til straffesagerne, men søgemidlerne indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag før de er 75 år gamle. Søg i stedet om tilladelse til at se den straffesag, du søger.

Sådan finder du straffesager, der ikke førte til dom

 • Fra 1985 skete arkivdannelsen under de enkelte Afdelinger (Afdeling A osv.) og Stationer (Station 1 osv.) under Kriminalpolitiet. De uopklarede sager samt opklarede sager, der sluttede uden at der blev rejst tiltale, ligger i arkivserierne ‘henlagte og sluttede sager’. Sagerne er henlagte efter gerningskode-journalnummer. Større sager kan være udskilt i særlige arkivserier.
 • Rigsarkivet har visse søgemidler til ‘henlagte og sluttede sager’, men søgemidlerne indeholder rent private oplysninger. Derfor kan de ikke benyttes af brugere til enkeltopslag før de er 75 år gamle. Søg i stedet om tilladelse til at se den straffesag, du søger.

Det må du se

Straffesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en straffesag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se en straffesag

Hvis du ønsker at se en straffesag, hvor du er part, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv i Rigsarkivet