Straffesager i appelretter og kongelige afgørelser heri – Kom godt i gang!

Straffesager i appelretter og kongelige afgørelser heri - Kom godt i gang!

Straffesager, der førte til hårde domme, appelleredes ofte til højere retsindstanser. En del straffesager blev også forelagt kongen med bøn om nåde.

alt

Det skal du vide for at finde en straffesag

1.

Tidspunkt

Hvornår fandt straffesagen omtrentligt sted?

2.

Område

Hvor foregik sagen?

3.

Navn

Hvad hed den tiltalte?

De oplysninger finder du i straffesager

 • Navne på tiltalte og vidner
 • Forhørsreferater
 • Anklagers og forsvarers indlæg
 • Domme

Her skal du søge

Straffesager kunne appelleres til landstingene, fra 1805 landsoverretterne og fra 1919 landsretterne. Herfra kunne appelleres til Rettertinget, fra 1660 Højesteret. Endelig blev en del straffesager forelagt kongen med bøn om nåde.

Klik nedenfor på en periode, og se hvad du skal gøre for at finde en sag.

Åbn vejledninger

Der eksisterede adskillige landsting, men der kun bevaret arkiver fra Viborg Landsting. Landstingenes domme kunne appelleres til Kongens Retterting. Retssager mod adelige kunne alene føres for Rettertinget. Helt fra 1500-tallet forelagdes mange sager for kongerne. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli.

Sådan finder du en straffesag fra Landstinget i Viborg

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Viborg Landsting

Arkivserie:

 • Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger
 • Dombog

Fremgangsmåde

 • Start med at se en kronologisk fortegnelse over domme i ‘Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger’. Stednavneregisteret oplyser ud over stednavn og sagens emne ofte også sagsparternes navne. Registeret henviser med sidetal til ‘dombog’.

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag ved Kongens Retterting

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Kongens Retterting

Arkivserie:

 • Citantregister herredagsdombog
 • Herredagsdombog

Fremgangsmåde

Før 1615

 • Sagerne kan fremsøges efter domsdato i de kronologiske ‘herredagsdombog’.

Efter 1615

 • Du kan søge på tiltaltes navn i ‘citantregister herredagsdombog’.
 • Citantregisteret henviser med sidetal til ‘herredagsdombog’.

Tip til din søgning

Bogen “Kongens Retterting” (2003) af Ditlev Tamm indeholder en fortegnelse over alle Rettertingets bevarede domme med fyldige registre.

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sager fra de fleste herreder, birker og byting ankedes til de fem landsting, for SjællandLolland-FalsterBornholmFyn, og Nørrejylland (Viborg). Hertil var der i korte perioder særlige landsting for Langeland (1663-77) og Møn (1679-81).

København havde såkaldt landstingsret frem til 1771, og her blev de fra bytinget appellerede domme behandlet af byens rådstue i ‘rådstueprotokollerne’. I 1771 erstattedes bytinget af Hof- og Stadsretten, som tillige blev landsting for København.

Ud over København havde en række andre købstæder landstingsret, og deres Rådstuer behandlede appellerede domme i ‘rådstueprotokoller’. I perioden 1720-1750 havde rytterdistrikternes birkeretter landstingsret og appellerede direkte til Højesteret. Grevskaber og baronier havde også landstingsret for deres birker, selv om ikke alle benyttede sig af den.

Landsretternes og rådstueretternes domme kunne appelleres til Højesteret. Der er bevaret ‘dombøger’ fra 1537-1699 og igen fra 1801. For 1700-tallet kan benyttes Højesterets ‘voteringsprotokoller’.

Helt fra 1500-tallet forelagdes mange sager for kongerne. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli. Sager som førte til dødsstraf skulle fra 1735 forelægges kongen, før straffen måtte udføres.

Sådan finder du straffesager i landstingene

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Landsting (fx Sjællands Landsting)

Arkivserie:

 • Register til justitsprotokol
 • Sagliste
 • Justitsprotokol
 • Domprotokol
 • Sagsakter / Domsakter / Irettelagte dokumenter

Fremgangsmåde

 • Ved nogle landsting er der ‘register til justitsprotokol’, ved andre er der ‘saglister’.
 • De kronologiske ‘justitsprotokol’ indeholder afsagte domme. Fyns Landsting, Viborg Landsting og Bornholms Landsting har dog separate ‘domprotokol’.
 • Fra midt i 1700-tallet er der ‘sagsakter/domsakter/irettelagte dokumenter’ som primært indeholder anklagers og forsvarers skriftlige indlæg.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserier fra Viborg Landsting og justitsprotokoller fra øvrige landsting er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Domprotokoller og domsakter fra de øvrige landsting skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Gå til Viborg Landstings dombøger på Arkivalieronline

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du straffesager i Højesteret

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Højesteret

Arkivserie:

 • Register til domprotokol
 • Domprotokol
 • Register til voteringsprotokol
 • Voteringsprotokol
 • Register til slutningsbog
 • Slutningsbog
 • Domsager

Fremgangsmåde

1660-1669

 • Søg navnet på en af sagens parter i ‘register til domprotokol’. Det henviser med sidetal til ‘domprotokol’.

1700-1800

 • Søg navnet på en af sagens parter i ‘register til voteringsprotokol’. Det henviser med sidetal til ‘voteringsprotokol’.

1801-

 • Søg navnet på en af sagens parter i ‘register til slutningsbog’. Det henviser med sidetal til ‘slutningsbog’. Heri står dommen i kort form og domsdato og domsnummer. Med disse kan sagen søges i ‘domprotokol’.
 • Fra 1794 kan sagen søges i ‘domssager’. Sagerne er henlagt efter domsdato og kan indeholde anklagers og forsvarers indlæg samt udskrifter af forhør og domme ved de lavere retsinstanser.

På nettet eller på læsesalen?

Protokoller og registre er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Domssager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en kongelig resolution

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli

Arkivserie:

 • Register til Xx tegnelser (fx Jyske tegnelser)
 • Xx tegnelser
 • Koncepter og indlæg til Xx tegnelser

Fremgangsmåde

 • Afhængigt af i hvilken landsdel sagen blev pådømt søges i ‘sjællandske tegnelser’, ‘jyske tegnelser’ eller ‘fynske og smålandske tegnelser’ (dvs. Fyn og Lolland-Falster m.fl. øer).
 • Søg efter tiltaltes navn i ‘register’ til de pågældende tegnelser. Registeret henviser med sidetal til tegnelserne. I tegnelsesprotokollerne er indskrevet de kongelige resolutioner med et brevnummer.
 • Dokumenter til en kongelig resolution kan søges i ‘koncepter og indlæg’ til den pågældende tegnelsesprotokol under brevnummeret.

På nettet eller på læsesalen?

Alle de nævnte arkivserier er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Søg efter arkivalier via Daisy

Straffesager fra herredsfogeder, byfogeder og birker kunne appelleres til Landsoverretten i Viborg, som dækkede Nørrejylland og Landsoverretten i København, som dækkede øerne. Denne sidste var forenet med Hof- og stadsretten for København til Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Grevskabernes og baroniernes birkeretter havde appel direkte til Højesteret indtil de adelige birker nedlagdes i 1849.

Landsoverretternes domme kunne appelleres til Højesteret. De dømte kunne ansøge kongen om nåde gennem Danske Kancelli og fra 1849 Justitsministeriet.

Sådan finder du en straffesag i Landsoverretterne

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Landsover- samt Hof- og Stadsretten Justitskontor
 • Landsoverretten i Viborg

Arkivserie:

 • Register til kriminelle sager
 • Domprotokol
 • Pådømte sager
 • Sagliste

Fremgangsmåde

For sager fra øerne

 • Søg på tiltaltes navn i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Justitskontor i arkivserien ‘register til kriminelle sager’. Registeret henviser med domsdato og sidetal til ‘domprotokol’ og til ‘pådømte sager’.

For sager fra Jylland

 • Fremsøg sagen i arkivskaber Landsoverretten i Viborg i den kronologiske ‘sagliste’. Listen oplyser domsdato og med den kan sagen søges i den kronologiske ‘domprotokol’ og ‘pådømte sager’, der ligger efter domsdato.

På nettet eller på læsesalen?

I Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret er Register til kriminelle sager fra 1820-1865 skannet og kan ses på Arkivalieronline. I Landsoverretten i Viborg er saglister og dombøger skannet. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Alle øvrige protokoller og sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Højesteret

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Højesteret

Arkivserie:

 • Register til slutningsbog
 • Slutningsbog
 • Domprotokol
 • Domssager

Fremgangsmåde

1801-1866

 • Søg navnet på en af sagens parter i ‘register til slutningsbog’. Det henviser med sidetal til ‘slutningsbog’. Heri står dommen i kort form og domsdato og domsnummer. Med disse kan sagen søges i ‘domprotokol’.

1866-1912

 • Der er ikke navneindgange til domprotokoller og sager. Se dog tip nedenfor.

1913-

 • Slå tiltaltes navn op i Højesteret ‘navneregister’. Registeret oplyser sagens nummer i ’Domprotokol’.
 • Tip til din søgning: Fra 1857 findes alle højesteretsdomme indført i den trykte Højesteretstidende med fyldige registre for hvert år.
 • Dokumenter til sagen kan søges i ‘domssager’. Sagerne er henlagt efter domsdato og kan indeholde anklagers og forsvarers indlæg samt udskrifter af forhør og domme ved de lavere retsinstanser.

På nettet eller på læsesalen?

Slutningsbøger med registre og Domprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Domssager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en kongelig resolution

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli Sjællandske Justits- og Politidepartement
 • Danske Kancelli Jysk-fynske Justits- og Politidepartement
 • Justitsministeriet 1. Kontor

Arkivserie:

 • Register til registrant
 • Registrant
 • Registrantsager
 • Journalsager

Fremgangsmåde

Frem til 1848

 • De kongelige resolutioner er i Danske Kancelli Sjællandske Justits- og Politidepartement og Danske Kancelli Jysk-fynske Justits- og Politidepartement.
 • Du søger på straffedes navn i ‘register til registrant’, som henviser med sidetal til ‘registrant’. Den tilhørende sag kan søges i ‘registrantsager’, som ligger efter registrantnummer.

1848-1919

 • De kongelige benådninger er i Justitsministeriets 1. Kontor.
 • Du søger på straffedes navn i ‘register til registrant’. Det henviser med sidetal til ‘registrant’. Registranten oplyser journalnummer. Den tilhørende sag kan søges i ‘journalsager’, som ligger efter journalnummer.

På nettet eller på læsesalen?

Registranterne og registrene hertil samt registrantsager er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Justitsministeriets journalsager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Landsretterne bestod af Østre Landsret (øerne) og Vestre Landsret (Jylland). Hertil var der i en overgangsperiode 1920-1927 er særlig Søndre Landsret som dækkede Sønderjylland i den første tid efter overgangen fra tysk retspleje. Alvorlige straffesager pådømtes i første instans i landsretterne som nævningesager. Hertil var landsretterne appelinstans for straffesager pådømte ved retskredsene.

Landsretterne er opdelte i adskillige afdelinger. Afdelingerne er i Vestre landsret sammenfaldende med nævningekredsene. I Østre landsret pådømte afdelingerne ankesager, mens nævningekredsene har egne arkiver under Østre Landsret.

Straffesager kan efter særlig bevilling føres for Højesteret, men Højesteret kan ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet, kun til strafudmålingen.

Sådan finder du en straffesag behandlet i landsretterne

De i landsretterne behandlede straffesager er arkiverede i politikredsenes – i København i Byrettens – serier af ‘straffeakter’. Straffeakterne indeholder udskrifter af landsretternes og Højesterets domme. Du kan læse om søgning i straffeakterne i vejledningen Straffesager i underretterne.

Gå til vejledning til straffesager i underretterne

Sådan finder du en dom i landsretterne

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Østre landsret / Vestre landsret
 • Østre landsret Xx Afdeling (fx 9. Afdeling)
 • Østre landsret Xx Nævningekreds (fx Den fynske Nævningekreds)
 • Vestre landsret Xx Afdeling (fx 3. Afdeling)

Arkivserie:

 • Register til sagliste
 • Sagliste
 • Dombog

Fremgangsmåde

 • Slå den tiltaltes navn op i ‘register til saglister’. Det henviser med sagsnummer til ‘saglister’, hvor der er oplysninger om hvilken Nævningekreds eller Afdeling sagen er ført, samt datoer for sagens behandling i retsbogen og domsdato.
 • Med domsdato kan dommen søges i de kronologisk førte ‘dombøger’.

På nettet eller på læsesalen?

Vestre landsrets navneregister til sagliste er skannet frem til 1944 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Øvrige protokoller fra Vestre Landsret og alle protokoller fra Østre Landsret skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Sådan finder du en straffesag i Højesteret

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Højesteret

Arkivserie:

 • Navneregister
 • Sagliste
 • Domprotokol
 • Domssager
 • Journal
 • Journalregister
 • Præsidentjournal

Fremgangsmåde

1919-1969

 • Slå tiltaltes navn op i Højesteret, ‘navneregister’. Registeret oplyser sagens journalnummer. Slå herefter op på nummeret i ‘sagliste’. Listen oplyser domsdato. Find herefter sagen i den kronologiske ‘domprotokol’ (frem til 1950) eller i ‘domssager’, der ligger efter domsdato.
 • Tip til din søgning: Højesterets domme er trykte i Højesteretstidende frem til 1958. Læs den på Bibliotekerne. Højesteretstidende har fyldige registre.

1970-1994

 • Søg sagen i den kronologiske ‘journal’, og fra 1980 i ‘journalregister’. Journalen oplyser domsdato og sagsnummer. ‘Domssager’ ligger frem til ca. 1975 efter domsdato. Herefter ligger de efter sagsnummer.

1995-2005

 • Slå op på tiltalte i den elektroniske ‘præsidentjournal’. Journalen oplyser sagsnummer. Find herefter sagen i ‘domssager’, som ligger efter sagsnummer.

På nettet eller på læsesalen?

Navneregister og sagliste er skannet frem til 1929 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op gennem arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Alle andre protokoller og sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Det må du se

Straffesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Ønsker du at se en straffesag, der er yngre end 75 år, skal du først søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se en straffesag

Hvis du ønsker at se en straffesag, hvor du er part, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv i Rigsarkivet