Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Skilsmissesager – Kom godt i gang!

Skilsmisse kan gives ved dom. Fra ca. 1800 kan separation og skilsmisse bevilges, når ægtefællerne er enige herom.

alt

Det skal du vide for at finde en skilsmissesag

1.

Navn(e)

Hvad hed den ene eller begge parter i sagen?

2.

Bopæl(e)

Hvor boede sagens parter, da skilsmissen fandt sted?

3.

Tidspunkt

Hvilket år fandt skilsmissen sted?

De oplysninger finder du i skilsmissesager

 • Detaljer om de skilte
 • Mæglingsforsøg
 • Eventuelle børn
 • Vilkår for skilsmissen

 

Her skal du søge

Oplysninger om skilsmisse ved dom, skilsmisse ved bevilling og separation skal søges i forskellige arkivskabere.

Bemærk, at der gælder særlige forhold i København og Sønderjylland.

Skilsmisse kunne gives ved dom i tilfælde af utroskab, borteblivelse, sygdomme, vanærende handlinger m.m. Fra sidst i 1700-tallet kunne ægtefolk, når de var enige herom, opnå bevilling til skilsmisse og fra 1800 bevilling til separation.

Åbn vejledning til skilsmisse ved dom

Ønsker om skilsmisse ved dom afgjordes af den stedlige Tamperret.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx tamperret

Arkivserie:

 • Tamperretsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Tamperret. Vælg en af de 8 tamperretter: Bornholm, Sjælland, Lolland-Falster, Odense, Ribe, Viborg, Ålborg og Århus.
 • Vælg arkivserien ‘Tamperretsprotokol’. Protokollerne er ført kronologisk/efter tamperretsdag.

På nettet eller på læsesalen?

Flere af tamperretsprotokollerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

De ikke-skannede protokoller skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Skilsmissesager for Lolland-Falster, Odense, Ribe, Viborg, Ålborg og Århus stifter blev pådømt af stifternes Tamperret.

Skilsmissesager for København, Sjælland og Bornholm blev pådømt af Hof- og Stadsretten i København.

Sådan finder du en skilsmissesag ved Tamperretten

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx Tamperret

Arkivserie:

 • Tamperretsprotokol

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Tamperret og vælg den ønskede tamperret.
 • Vælg arkivserien ‘Tamperretsprotokol’. Protokollerne er ført kronologisk/efter tamperretsdag.

På nettet eller på læsesalen?

Flere af tamperretsprotokollerne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Sådan finder du en skilsmissesag ved Hof- og Stadsretten

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Hof- og Stadsretten Justitskontoret

Arkivserie:

 • Register over civile og kriminelle sager
 • Domprotokoller
 • Pådømte sager

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber: Hof- og Stadsretten Justitskontoret. Er skilsmissen fra 1794 og senere, slår du op i arkivserie ‘Register over civile og kriminelle sager’ på navnet på den ægtefælle, som søgte dom til skilsmisse.
 • Registeret anfører domsdato. Med domsdatoen kan du søge dommen i arkivserie ‘Domprotokol’ og den tilhørende sag i arkivserie ‘Pådømte sager’, som er henlagt efter domsdato.

På nettet eller på læsesalen?

Flere af hof- og Stadsrettens Registre over civile og kriminelle sager er skannet og kan ses på Arkivalieronline.

Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Skilsmissesager blev pådømt af herredsfogeden, byfogeden eller birkedommeren.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx herredsfoged
 • Xx birk
 • Xx byfoged

Arkivserie:

 • navneregister
 • Justitsprotokol / Politiprotokol
 • Domprotokol
 • Justitsdokumenter / Dokumenter til politiprotokol

Fremgangsmåde

Start med at finde arkivskaberen

 • Start med at finde ud af, hvilken byfoged, herredsfoged eller birkedommer skilsmissesagen hørte under. Benyt denne som arkivskaber.
 • Tip til din søgning: Hvis du ikke kender arkivskaberen, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.

Find sagen i protokollen

 • Enkelte fogeder førte navneregistre til justitsprotokoller / politiprotokoller, hvor du kan søge på parternes navne.
 • Skilsmissesagen blev behandlet i ‘Justitsprotokollen’ eller ‘Politiprotokollen’. Ved nogle retter førtes en særlig ’Domprotokol’. Protokollerne er ført kronologisk efter tingdag.
 • I protokollen er anført sagens nummer. Sagsakterne skal søges i arkivserier ‘Justitsdokumenter’ eller ‘Dokumenter til politiprotokol’ under sagsnummeret

På nettet eller på læsesalen?

Mange justitsprotokoller og politiprotokoller frem til ca. 1860 er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

Skilsmissesager blev pådømt ved de civile retter.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx civilret

Arkivserie:

 • Sagliste for borgerlige sager, evt. Sagliste for ægteskabssager
 • Dombog for borgerlige sager, evt. Dombog for ægteskabssager
 • Borgerlige sager, evt. Ægteskabssager

Fremgangsmåde

Start med at finde arkivskaberen

 • Find ud af, hvilken retskreds ægtefællerne hørte under. Sagen skal søges ved den ret, hvor sagsøger boede.
 • Tip til din søgning: Hvis du ikke kender navnet på retskredsen, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.

Find sagen

 • Slå op i arkivserie ‘Sagliste’. Disse er ført kronologisk og skal blades igennem. Saglisten oplyser domsdato og sagsnummer.
 • Søg dommen under domsdato i arkivserie ‘Dombog’.
 • Søg sagen under sagsnummeret i arkivserie ‘Borgerlige sager’ eller ‘Ægteskabssager’.

På nettet eller på læsesalen?

De fleste saglister, dombøger og sager er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Åbn vejledning til skilsmisse ved bevilling

Tilladelse til skilsmisse ved fælles overenskomst kunne i særlige tilfælde bevilges af kongen gennem Danske Kancelli.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli

Arkivserie:

 • Register til sjællandske registre
 • Register til fynske og smålandske registre
 • Register til jyske registre
 • Sjællandske registre
 • Fynske og smålandske registre
 • Jyske registre
 • Koncepter og indlæg til sjællandske registre
 • Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registre
 • Koncepter og indlæg til jyske registre

Fremgangsmåde

 • Slå op på ægtefællernes navne i arkivserie ‘Register til xx registre’, hvor xx angiver, om der er de sjællandske, fynske og smålandske eller jyske registre. Registret henviser med foliosidetal til registrene.
 • I arkivserie ‘Xx registre’ er den kongelige bevilling kopieret, og der er anført et brevnummer.
 • De eventuelle sager til bevillingen skal søges under brevår og brevnummer i arkivserie ‘Koncepter og indlæg til xx registre’.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Det øvrige materiale skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Tilladelse til skilsmisse ved fælles overenskomst kunne efter en periodes separation bevilges af kongen gennem Danske Kancelli.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske kancelli Sjællandske politi
 • Danske kancelli Jysk-fynske politi

Arkivserie:

 • Register til registrant
 • Registrant
 • Registrantsager

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Danske Kancelli xx politi, hvor xx angiver om det er det sjællandske eller det jysk-fynske område ægteparret bor. Slå op i ‘Register til registrant’. Registeret henviser med foliosidetal til registranten.
 • I arkivserie ‘Registrant’ er den kongelige bevilling kopieret, og der er anført et brevnummer.
 • Sagen til bevillingen skal søges under brevår og brevnummer i arkivserie ‘Registrantsager’

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Amtmændene kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til separerede ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli Fællesafdeling

Arkivserie:

 • Register ekstrakt blanketregnskaberne
 • Ekstraktprotokol for blanketregnskaberne
 • Blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Amternes skilsmissebevillinger på kongens vegne blev udstedt mod et gebyr på fortrykte blanketter. Amterne aflagde kvartalsvise regnskaber for blanketterne, og skilsmissesagerne blev indsendt til Danske Kancelli som bilag til blanketregnskabet.

 • Slå op på den skilsmissesøgendes navn i arkivskaber Danske Kancelli Fællesafdeling, arkivserie ‘Register ekstrakt blanketregnskaberne’. Registret henviser med sidetal til ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’, som oplyser amt, bevillingsår og -dato.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Danske Kancelli Fællesafdeling, arkivserie ‘Blanketregnskaber’. Heri ligger for hvert år de kvartalsvise blanketregnskaber fra amterne.
  Tip til din søgning: Hvis du ikke kender navnet på amtet, hvor bevillingsansøgeren boede, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag
 • Hvert kvartalsregnskab er efterfulgt af bilag til de enkelte bevillingsblanketter. Amtets sag vedrørende bevillingen vil da ligge som bilag til kvartalsregnskabet i den orden, som kvartalsregnskabet anfører sagerne.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefæller, der var idømt frihedsstraffe, kunne skilsmisse bevilges gennem Danske Kancelli. Søg dem i kancelliets registranter som beskrevet ovenfor under perioden 1800-1827.

På nettet eller på læsesalen?

Alle arkivserierne fra Danske Kancelli er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Amtmændene kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til separerede ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Justitsministeriet

Arkivserie:

 • Register ekstrakt blanketregnskaber
 • Ekstraktprotokol for blanketregnskaber
 • Bilag til blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Amternes skilsmissebevillinger på kongens vegne blev udstedt mod et gebyr på fortrykte blanketter. Amterne aflagde kvartalsvise regnskaber for blanketterne, og skilsmissesagerne blev indsendt til Justitsministeriet som bilag til blanketregnskabet.

 • 1848-1856: Slå op på den skilsmissesøgendes navn i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Register ekstrakt blanketregnskaber’. Registret henviser med sidetal til ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’, som oplyser amt, bevillingsår og -dato.
 • 1857-1869 Slå op i ‘Ekstraktprotokol for blanketregnskaber’. Her anføres for hvert kvartal, amt for amt, og inden for amtet blankettype for blankettype, de bevillingsmodtagende personers navne og dato for bevillingen.

  Tip til din søgning:
  Hvis du ikke kender navnet på amtet, hvor bevillingsansøgeren boede, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Bilag til blanketregnskaber’. Heri ligger – sorteret efter amt – de kvartalsvise blanketregnskaber. Hvert kvartalsregnskab er efterfulgt af bilag til de enkelte bevillingsblanketter. Amtets sag vedrørende bevillingen vil da ligge som bilag til kvartalsregnskabet i den orden, som kvartalsregnskabet anfører sagerne.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefællers idømte frihedsstraffe kunne skilsmisse bevilges gennem Justitsministeriet. Søg dem i Justitsministeriet 1. Kontor, ‘Registrant’.

På nettet eller på læsesalen?

Register til ekstraktprotokol og Ekstraktprotokol er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Bilag til blanketregnskaber skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Amtmændene kunne på kongens vegne bevilge skilsmisse til separerede ægtefolk efter fælles overenskomst, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Justitsministeriet 1. Ekspeditionskontor

Arkivserie:

 • Register til blanketregnskaber
 • Blanketregnskaber
 • Bilag til blanketregnskaber

Fremgangsmåde

Blanketregnskaberne er opdelte efter amter. Skilsmissesagen skal søges det sted, hvor den skilsmissesøgende ægtefælle boede på ansøgningstidspunktet. Amterne afgav regnskaber for hvert kvartal.

 • Slå op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Register til blanketregnskaber’. Heri anføres for hvert år en oversigt over sidetal for amternes kvartalsregnskaber. Registeret henviser med sidetal til arkivserie ‘Blanketregnskaber’.
  Tip til din søgning:
  Hvis du ikke kender navnet på amtet, hvor bevillingsansøgeren boede, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • De kvartalsvise blanketregnskaber er opdelte efter blankettype. Find kvartalets skilsmisseblanketter og søg den skilsmissesøgende ægtefælle. Kvartalsregnskaberne nummererer blanketterne.
 • Herefter slår du op i arkivskaber Justitsministeriet, arkivserie ‘Bilag til blanketregnskaber’. Bilagene er ordnet efter amter, år og kvartal. Inden for kvartalet ligger bilagene efter kvartalsregnskabernes nummerrækkefølge.

Tip: I helt særlige sager om forsvundne ægtefæller og ægtefæller, der idømtes frihedsstraffe, kunne skilsmisse frem til 1922 bevilges gennem Justitsministeriet. Søg dem i Justitsministeriet 1. Kontor, ‘Registrant’.

På nettet eller på læsesalen?

Register til blanketregnskaber og Blanketregnskaber er skannet frem til 1940 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

De nyere Register til blanketregnskaber og Blanketregnskaber samt Bilag til blanketregnskaber skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Skilsmisse blev behandlet i amtet (indtil 1970) / statsamtet (efter 1970).

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx amt / statsamt, hvor den skilsmissesøgende boede (fx Holbæk Amt / Viborg Statsamt)

Arkivserie:

 • I (stats)amterne er der forskel på, hvad man har kaldt de arkivserier, du skal bruge som indgang (søgemiddel) til at finde sagens nummer: Navneregister, Journalregister, Register, Navnekartotek, Journal m.fl.
 • Sagerne findes i serien Journalsager.

Fremgangsmåde

 1. Start med arkivserierne ‘Navneregister’ eller ‘Journal’, hvor du skal slå op under navnene på de skilsmissesøgende. Her finder du sagens nummer.
 2. Når du kender sagens nummer, kan du finde skilsmissesagen i arkivserien ‘Journalsager’. Bemærk, at fra 1992 til 2006 er kun skilsmissesager hvor en af parterne er født den 1. i måneden bevaret. Øvrige skilsmissesager er kasseret.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

 

Sagerne findes ikke i Rigsarkivet men i statsforvaltningen i den region, hvor skilsmissen fandt sted, fra 2019 i Familieretshuset.

Åbn vejledning til separation ved bevilling

Private aftaler om ægtefolks adskillelse fra bord og seng, dvs. separation, sås i sjældne tilfælde bevidnet ved lokale retter eller rådstuer. I endnu sjældnere tilfælde sås aftaler autoriseret/bevilget af kongen gennem Danske Kancelli.

Fra 1795 skulle købstæders og amters Forligskommission mægle mellem ægtefolk og sørge for, at der blev truffet en skriftlig separationsaftale.

Sådan finder du en separationssag i Danske Kancelli

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Danske Kancelli

Arkivserie:

 • Register til sjællandske registre
 • Register til fynske og smålandske registre
 • Register til jyske registre
 • Sjællandske registre
 • Fynske og smålandske registre
 • Jyske registre
 • Koncepter og indlæg til sjællandske registre
 • Koncepter og indlæg til fynske og smålandske registre
 • Koncepter og indlæg til jyske registre

Fremgangsmåde

 • Slå op på ægtefællernes navne i arkivserie ‘Register til xx registre’, hvor xx angiver, om der er de sjællandske, fynske og smålandske eller jyske registre. Registeret henviser med foliosidetal til registrene.
 • I arkivserie ‘Xx registre er den kongelige bevilling kopieret, og der er anført et brevnummer.
 • De eventuelle sager til bevillingen skal søges under brevår og brevnummer i arkivserie ‘Koncepter og indlæg til xx registre’.

På nettet eller på læsesalen?

Arkivserierne fra Danske Kancelli er skannede og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Sådan finder du en separationssag i købstæders og amters Forligskommission

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx (købstad/amt) Forligskommission

Arkivserie:

 • Forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Der var forligskommissioner for de enkelte købstæder og amter, Find forligskommissionen for det område, hvor ægtefællerne bor.
  Tip til din søgning:
  Hvis du ikke kender navnet på amtet, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • Eftersøg mægling og aftale on separationsvilkår i den kronologisk førte arkivserie: ‘Forhandlingsprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Enkelte forhandlingsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Øvrige protokoller samt sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Separation kunne bevilges af amterne, når først ægtefolkene havde dokumenteret af have underkastet sig mægling i købstæders og amters forligskommission og havde indgået fælles overenskomst om bodeling, børn m.m.

Fra 1811 blev det indskærpet, at ægteparret også skulle underkaste sig gejstlig mægling, før separation kunne bevilges.

Sådan finder du en separationssag i købstæders og amters forligskommission

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx (købstad/amt) Forligskommission

Arkivserie:

 • Forhandlingsprotokol

Fremgangsmåde

 • Forligskommissionernes forhandlingsprotokoller er førte kronologisk.
  Kopier af mægling og forlig vil som regel ligge i amternes separationssager. Det anbefales, at starte i amtsarkiverne og kun gå til forligskommissionen, hvis en afskrift ikke findes i amtets sag.
 • Der var forligskommissioner for de enkelte købstæder og amter, og for store amter kan der være forligskommissioner i de enkelte herreder. Find forligskommissionen for det område, hvor ægtefællerne bor.
  Tip til din søgning:
  Hvis du ikke kender navnet på amtet, kan du søge stedet på Det historisk-administrative kort Digdag.

På nettet eller på læsesalen?

Enkelte forhandlingsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Øvrige protokoller samt sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Sådan finder du en separationssag i amtet

Arkivskaber:

 • Xx amt

Arkivserie:

 • Journal
 • Journalsager
 • Journalregister
 • ‘Bevilling’, ’Skilsmisse’, ’Separation’, ’Ægteskab’ m.m.

Fremgangsmåde

 • Slå op på arkivskaber Xx amt.
  Tip til din søgning: Hvis du ikke kender navnet på amtet, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • Sagerne kan ligge i arkivserier, hvor der i navnet indgår ’Bevilling’, ’Skilsmisse’, ’Separation’, ’Ægteskab’ m.m.
 • Separationssagerne kan også ligge i journaler med tilhørende registre og journalsager. Amternes journaler og journalsager er for en stor del ordnet og henlagt efter emner. Slå op i arkivskaber Xx amt, arkivserie ‘Journal’ og evt. ‘Register’ til journalen. Separationsbevillinger kan være placeret under f.eks. ’Justits- og politisager’, ’Ægteskabssager’ eller ’Bevillinger’. Når sagen er fundet i journalen, kan det benyttede emne bestilles i arkivserie ‘Journalsager’. Er der en arkivserie ‘Journalregister’, slås der op på ægteparrets navne. Registeret henviser som regel med journalnummer til arkivserie ‘Journal’.

 På nettet eller på læsesalen?

Mange journaler med registre er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Øvrige journaler og registre samt sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Separation kunne efter mægling bevilges af amterne, fra 1970 statsamterne. Amtmanden skulle formidle forhandling af vilkår for separationen.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx amt / statsamt

Arkivserie:

 • Journal
 • Journalsager
 • Journalregister
 • ‘Mægling’, ’Separation’

Fremgangsmåde

 • Separationssagen skal søges i separationsansøgerens bopælsamt. Slå op på arkivskaber Xx amt, fra 1970 Statsamt.
  Tip til din søgning:
  Hvis du ikke kender navnet på amtet, kan du søge stedet på det historisk-administrative kort Digdag.
 • Separationssagen ligger i amternes journalsager. Slå op i arkivskaber Xx amt/statsamt, arkivserie ‘Journalregister’. Søg efter separationssøgerens navn, eventuelt har separationssager en selvstændig rubrik i registeret. Journalregisteret henviser med journalgruppe/journalnummer til arkivserier ‘Journal’ og ‘Journalsager’.
  Bemærk, at fra 1992 til 2006 er kun separationssager, hvor en af parterne er født den 1. i måneden, bevaret. Øvrige separationssager er kasseret.

Hvis du vil finde en mægling

 • Møder om mægling og vilkårsforhandling blev refereret i protokoller. Søg på arkivserie, hvor der i navnet indgår ‘Mægling’ eller ‘Separation’. Mæglingsprotokollerne er førte kronologisk, og der er ikke navneregistre til dem.

På nettet eller på læsesalen?

Nogle journaler med registre er skannet frem til ca. 1935 og kan ses på Arkivalieronline. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline.

Øvrige journaler og registre samt sager skal bestilles til læsesalen i Daisy.

 

Sagerne findes ikke i Rigsarkivet men i statsforvaltningen i den region, hvor separationen fandt sted, fra 2019 i Familieretshuset.

Særlige forhold i Sønderjylland

Søger du oplysninger om en skilsmissesag i Sønderjylland, skal du skelne mellem fire perioder:

Før 1850: Du finder oplysninger om skilsmissesager i konsistorialprotokollerne og konsistorialsagerne i provstearkiverne og bispearkiverne samt i amtsarkiverne.

1850-1867: Du kan finde skilsmissesager i de sønderjyske amtsarkiver, byarkiver og retsbetjentarkiver.

1867-1920: Du finder oplysninger om skilsmissesager i arkiverne fra amtsretterne, hvor forligsforsøg, “Sühnensachen”, blev behandlet. Skilsmisse ved dom blev afgjort ved landsretten i Flensborg, hvis arkiv befinder sig på Landesarchiv Schleswig-Holstein. Skilsmisse ved bevilling skal finde i landrådsarkiverne.

Fra 1920: Skilsmissesager skal søges på samme måde som i resten af landet.

Det må du se

Skilsmissesager og separationssager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at sager, der endnu ikke er 75 år gamle, kun kan benyttes, hvis du har fået tilladelse til at bruge dem.

Søg om tilladelse til at se en skilsmissesag eller separationssag

Hvis du ønsker at se din egen skilsmissesag, dvs. en sag, hvor du er part, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv

Om skilsmisse og separation

Udførlige regler for ægteskab fastsattes ved ægteskabsforordningen af 1582, som gentoges i Danske Lov af 1683. Skilsmisse blev tilladt af tre årsager: tilfælde af hor, ved den ene parts desertering og ved impotens. I løbet af 1700-tallet kom enkelte andre tilladte årsager til.

Skilsmisser efter loven blev afgjort af tamperretterne frem til 1797 (Dog ophævedes Sjællands stifts tamperret allerede i 1771 og stiftets skilsmisser skulle pådømmes af Hof- og Stadsretten i København). Fra 1797 pådømtes skilsmissesager af de lokale retter.

Ved kongelig bevilling
Skilsmisse ved kongelig bevilling sås fra sidst i 1700-tallet. Der udviklede sig en praksis for tilladelse for ægtefolk til at leve ’adskilte fra bord og seng’. En sådan separation var ikke lovbestemt. I praksis forudsatte den, at det fælles bo blev delt, og at der var truffet aftaler om eventuelle børn i ægteskabet og om eventuelt underhold af hustruen.

Separationskontrakter sås fra sidst i 1700-tallet autoriserede af magistrater, men mange søgte også kongelig autorisation af kontrakterne, ligesom ønsker om skilsmisse af årsager, som lovene ikke dækkede, kunne bevilges af kongen.

Amtmanden får bemyndigelse
1795 blev der oprettet forligskommissioner i købstæder, herreder og birker, og de fik bl.a. til opgave, at mægle mellem ægtefolk samt, hvis det ikke lykkedes, at medvirke til at udarbejde en separationskontrakt.

År 1800 fik amtmænd, stiftamtmænd og Københavns Magistrat myndighed til at bevilge adskillelse fra bord og seng, når begge parter havde enedes om en separationskontrakt. 1811 blev det indskærpet, at sognepræsterne skulle have mæglet mellem ægtefolk dør en separation og senere skilsmisse kunne bevilges.

1827 fik amtmændene og Københavns Magistrat bemyndigelse til på kongens vegne at bevilge separerede ægtefolks skilsmisse, når de havde levet separerede i tre år under ærbare forhold.

Skilsmisselove fra 1922, 1969 og senere lettede på forskellig måde mulighederne for at få skilsmisse.