Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 1972-2017

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 1972-2017

alt

Om registret

I 1972 blev der med loven om børnetandplejes ikrafttræden indført systematisk børnetandpleje i Danmark. Samtidigt blev der indført et ensartet journalsystem med henblik på registrering af børns tandsundhed. Med disse registreringer har kommunerne fra 1972 foretaget systematisk indberetning til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Herigennem har Sundhedsstyrelsen i mere end 30 år haft mulighed for at overvåge status for og udvikling i tandsundheden hos danske børn og unge som en integreret del af Sundhedsstyrelsens tilsynsfunktion over for børne- og ungdomstandplejeordningerne.

For den kommunale tandpleje er SCOR-systemet et effektivt planlægnings- og evalueringsredskab. Indberetningerne til registret er baseret på optisk læsning af de håndskrevne tal og tegn på registreringsblanketten.

I 1977 blev børnetandplejeloven ændret således, at det nu også blev obligatorisk at indberette for de kommuner, som ikke havde offentlige klinikker (de dengang såkaldte dispensationskommuner). Hermed blev statistikken landsdækkende.

Oprindeligt blev der foretaget indberetninger af alle de børn, som var omfattet af lov om tandpleje. I 1993 reduceredes indberetninger dog til kun at omfatte de 5-, 7-, 12- og 15-årige.

Registrets indhold

Periode

1972-2017

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

1972-1992: Alle børn omfattet af tandplejeloven.

1993 og frem: Kun børn i de indberetningspligtige årgange

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Tandlæge

Kommunekoder

Skolekoder

Klassetrin

Undersøgelsesdato

Registreringer i forbindelse med tandeftersyn,

herunder karies, tandtype, tandfrembrud

Div. diagnostiske kriterier og undersøgelsesmetoder samt behandlinger.