Bevar og kasser statens data

Bevar og kasser statens data

Statslige myndigheder skal have bemyndigelse fra Rigsarkivet for at kassere eller slette papirarkivalier

alt
Statslige myndigheder må ikke kassere eller slette papirarkivalier og data i it-systemer uden bemyndigelse fra Rigsarkivet. Bemyndigelse udstedes i form af bestemmelser om bevaring eller kassation.

Find bestemmelse eller bekendtgørelse

Rigsarkivet udsteder tre typer af kassationsbestemmelser for papirarkivalier og it-systemer.

Enkelte myndigheder

Den første type er bestemmelser for den enkelte myndighed. Du kan finde dem i arkivdatabasen Daisy.

Se hvordan du søger i Daisy

Specifikke sektorer

Den anden type kassationsbestemmelser er bekendtgørelser til myndighedstyper indenfor specifikke sektorer.

Se mere på siden “Bekendtgørelser om bevaring og kassation af statslige myndigheders arkivalier”.

Generelt om visse typer af papirarkivalier

Den tredje type er en generel bestemmelse om kassation af visse typer af papirarkivalier. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 639, hvilke arkivalier der er tale om.

Gå til bekendtgørelse nr. 639 af 27. juni 2001 om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder.

Sådan søger du i Daisy

1

Søg på myndighedens navn i feltet ‘Arkivskaber’ og klik på ‘vis arkivserier’ ved den rette myndighed og periode.

2

Klik på ‘Vis bevarings- og kassationsbestemmelser’.

3

Du får nu vist en liste over alle bevarings- og kassationsbestemmelser for myndighedens it-systemer og papirarkivalier.

Særligt for papirarkivalier

Du kan læse mere om bevaring og kassation af papirarkivalier i Arkivhåndbogens kapitel 3: Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering.

I redegørelsen for bevaring og kassation af offentlige arkivalier kan du læse mere om Rigsarkivets håndtering af området.

Hvad gør I med kasserede papirarkivalier?

Arkivalier, som Rigsarkivet har bestemt til kassation, kasseres når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering ikke længere har retlig eller administrativ betydning jf. arkivbekendtgørelsens §4.

Myndighederne skal sikre, at arkivalier, som er bestemt til kassation, altid destrueres på betryggende vis. Det fremgår af arkivbekendtgørelsens §7, stk. 2.

Hvis myndigheden træffer aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal myndigheden sikre sig, at transporten foregår i aflåste containere, og at destruktionen rent faktisk finder sted.

Vær opmærksom på at kasserede papirarkivalier ikke må videregives til lokalarkiver, biblioteker, museer eller foræres til private samlere.