Data om kommunalvalg og -politik fra 1970’erne til i dag

Data om kommunalvalg og -politik fra 1970'erne til i dag

Få overblik over, hvordan du bruger Rigsarkivets store samling af data om kommunalpolitik og kommunalvalg fra 1970’erne til i dag. De fleste data er surveydata, men du finder også registre og databaser.

alt

Om du er forsker, studerende eller bare nysgerrig på kommunalvalg og kommunalpolitik fra 1970 til i dag, så finder du her et udvalg af næsten 100 datasæt, du kan bruge som kilder og empiri.

Mange vinkler på kommunalvalg og -politik

Der er datasæt om fx serviceniveauet i danske kommuner, vælgeres præferencer og kommunalpolitikere, for at nævne nogle få. Data kan belyse emner, der spænder fra, hvorfor nogle vælgere stemmer anderledes ved kommunalvalg end folketingsvalg, hvordan ledelsen i danske kommuner har ændret sig gennem tiden, og hvorfor kommunalpolitikere genopstiller på trods af stigende arbejdspres.

Du finder flest surveys (spørgeskemaundersøgelser) med mange forskellige populationer som fx kommunalpolitikere, vælgere, kommunaldirektører og brugerne af kommunale services.

Læs om populationerne i data

Definition af population

 • Vælgere: Dækker over både terminologien borgere og vælgere, som kan stemme ved et valg.
 • Kommunalpolitikere: Dækker over alle i en kommunalbestyrelse inkl. borgmester.
 • Borgmester: Når en undersøgelse specifikt kun har spurgt borgmestre.
 • Regionspolitikere: Dækker over alle i en regionsbestyrelse inkl. regionsrådsformand.
 • Kommunale medarbejdere: Når ikke ledende medarbejdere specifikt er nævnt. Det kan fx være socialrådgivere mm.
 • Topembedsmænd: Defineret som kommunaldirektører, direktør/chef for en forvaltning og andre ledende stillinger i regioner og kommuner.
 • Ledere: Niveauet under topembedsmænd som har titlen leder.
 • Brugere: Brugere af en specifik offentlig service.
 • Regionale medarbejdere: Når ikke ledende medarbejdere specifikt er nævnt.
 • Medier: Benævnt som medier, aviser, tidsskrifter.
 • Foreninger: Benævnt som foreninger.
 • Andre aktører: I enkelte undersøgelser nævnes andre aktører, som ikke dækker over ovenstående population. Specifikt nævnes andre aktører som aktører, som har indflydelse på politikudvikling.
 • Boligforening: Almen boligforening.
 • Ikke surveydata: Enkelte undersøgelser indeholder ikke surveydata, men er derimod registre, kvalitative data eller andet.

Sådan får du fat i data

Klik på det datasæt du ønsker, så kommer du videre til Rigsarkivets database, hvor du enten kan downloade eller søge om adgang til data.

De fleste datasæt på listen er frit tilgængelige, mange af disse kan du downloade med det samme, og ellers kan du søge om adgang til dem. Nogle kræver, at den afleverende forsker/myndighed giver tilladelse inden udlevering, og det kan derfor tage noget tid, inden du får datasættet.

Hvis du har spørgsmål til indhold i data eller adgang, så skriv til DATA@sa.dk.

Udvalgte datasæt

Siden 1978 er der ved de fleste valg lavet kommunalvalgsundersøgelser, som undersøger, hvorfor vælgerne har stemt, som de gjorde. Her er de fleste datasæt meget enslydende i deres spørgsmål og derfor meget lette at sammenligne over tid.

Datasæt

Danske kommunevalg 1909-1966

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 1978

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 1981

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 1993

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 2001

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 2005

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 2009

 • Population: Vælgere

Kommunalvalgsundersøgelse 2013

 • Population: Vælgere

Samskabelse er det nye buzzord, og det undersøges, hvordan kommunerne bruger det. Herudover er der den store undersøgelse om normer for korrekt embedsmandsadfærd.

Datasæt

Kortlægning og analyse af indsatser for tosprogede elever, 2011

 • Population: Brugere, Kommunale medarbejdere

Normer for korrekt embedsmandsadfærd, 2014-2015

 • Population: Topembedsmænd

Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats. Instrumenter, motivation og præstationer, 2015-2016

 • Population: Kommunale medarbejdere, Ledere

Dagtilbud med udvidet åbningstid, 2016

 • Population: Kommunale medarbejdere

Arbejdsvilkår for fuldtidspolitikere

 • Population: Kommunalpolitikere, Borgmestre, Regionsrådspolitikere

Hvad er kommunernes erfaringer med samskabelse? 2019

 • Population: Kommunale medarbejdere

Forskningen i 2000’erne fokuserer blandt andet på kommunalreformen i 2007 både før, under og efter. Herudover er fokus på det lokale demokrati, ledelse på institutionsniveau og serviceniveauet.

Datasæt

De Danske Partimedlemmer, 2000

 • Population: Vælgerforeninger

Vejen til førtidspension, 2000

 • Population: Brugere

Kommunestørrelse og lokalt demokrati, 2001

 • Population: Borgere

Forældres holdning til indsatsen for børn med handicap, 2001

 • Population: Brugere

Ældres hjælp til forskellige opgavetyper, 2002

 • Population: Brugere

Borgmestre og kommunalpolitikere i Danmark, 2003

 • Population: Borgmestre, Kommunalpolitikere

Ældrepakken 2003 – fra et brugerperspektiv

 • Population: Brugere, Pårørende, Kommunale medarbejdere

Koalitionsdannelse i de danske kommuner, 2004

 • Population: Kommunalpolitikere

Institutionslederundersøgelsen – survey med institutionsledere i 74 kommuner, 2004

 • Population: Institutionsledere

Institutionslederundersøgelsen – survey med kommunaldirektører i 74 kommuner, 2004

 • Population: Topembedsmænd

Institutionslederundersøgelsen – survey med institutionsledere i 76 kommuner, 2010

 • Population: Institutionsledere

Institutionslederundersøgelsen – survey med kommunaldirektører i 76 kommuner, 2010

 • Population: Topembedsmænd

Institutionslederundersøgelsen – survey med nye typer af ledere i 76 kommuner, 2010

 • Population: Kommunale ledere

Kvalitet i ældreplejen, 2006

 • Population: Brugere

Daginstitutionsregistret, 2006

 • Population: Register

Surveyundersøgelse af kontanthjælpsmodtageres forhold i 2006

 • Population: Brugere

Kommunale topchefer, 2006

 • Population: Topembedsmænd

Kommunale topchefer, 2008

 • Population: Topembedsmænd

Kommunal aktivering med produktion, 2005

 • Population: Kommunale medarbejdere

Institutionelle forandringer og social kapital: Strukturreformens konsekvenser for det lokale foreningsliv, 2007-2010

 • Population: Foreninger

Kommunal aktivering med produktion, 2007

 • Population: Kommunale medarbejdere

Risikable børn: Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme i en risikooptik, 2007-2009

 • Population: Kommunale medarbejdere

Regeneration og strukturel forandring i de danske kommuners lederskab 1980-2008, 2008

 • Population: Kodet tekstdata

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Interviewundersøgelse, 2006-2009

 • Population: Regionspolitikere, Topembedsmænd, Andre aktører, Medier

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Politikersurvey, 2006

 • Population: Regionspolitikere

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Medieanalyse, 2008

 • Population: Medier

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Borgersurvey, 2008

 • Population: Vælgere

Kommunestørrelse og lokalt demokrati – paneldata 2001-2009

 • Population: Vælgere

Kommunestørrelse og lokalt demokrati – tværsnitsanalyse, 2009

 • Population: Vælgere

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Politikersurvey, 2009

 • Population: Regionsrådspolitikere

Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner – Borgersurvey, 2009

 • Population: Vælgere

Kommunernes budgetter og regnskaber, 2009

 • Population: Økonomiske tal

Brugeres og borgeres præferencer for kommunale serviceydelser, 2009

 • Population: Vælgere, Brugere

Personalepolitisk undersøgelse, 2009

 • Population: Kommunale medarbejdere, Regionale medarbejdere

Forebyggende effekt af hjemmehjælp?, 2009

 • Population: Brugere

Boligsocial udlejning og kommunal anvisning af bo, 2010

 • Population: Boligforening, Kommunale medarbejdere, Registerdata

Valg kampagner online panel 2008-2012

 • Population: Vælgere

I 1990’erne skærpes fokus yderligere, og man undersøger blandt andet de fratrædende politikere og dem, der stiller op. Yderligere forskes i amterne på både ledelses- og politisk niveau.

Datasæt

Odense Kommune og borgerne, 1990

 • Population: Borgere

Odense Kommune og borgerne, 1995

 • Population: Borgere

Den kommunale chefundersøgelse, 1992

 • Population: Topembedsmænd

Undersøgelse af revalideringsydelsen, 1992

 • Population: Kommunale medarbejdere, Brugere

Kandidatundersøgelse i 5 kommuner ved kommunalvalget 1993

 • Population: Kandidater, Kommunalpolitikere

Kandidater ved kommunevalget 16.11.1993

 • Population: Kandidater, Kommunalpolitikere

Fratrædende kommunalpolitikere ved kommunalvalget 1993

 • Population: Kommunalpolitikere

Lokale valgkampe, vælgerforeninger 1993

 • Population: Vælgerforeninger

Borgerundersøgelser i 5 kommuner ved kommunevalget 1993

 • Population: Vælgere

Lokale lister og partiorganisationer, 1995

 • Population: Vælgerforeninger

Den europæiske kommunaldirektørundersøgelse 1995 – Danmark

 • Population: Topembedsmænd

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1995

 • Population: Kommunalpolitikere

Evaluering af kommunal aktivering, 1996-1998

 • Population: Embedsmænd, Brugere

Demokrati, lederskab og politik i danske amter – embedsmandssurvey, 1997

 • Population: Topembedsmænd

Demokrati, lederskab og politik i danske amter – politikersurvey, 1997

 • Population: Amtsrådspolitikere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 1997 i København og Århus

 • Population: Vælgere

Forskningen i 1980’erne breder sig lidt mere og får også fokus på topledelsen i kommunerne. Herudover undersøges den service, kommunerne giver inden for beskæftigelsesområdet.

Datasæt

Ledelse i kommunale forvaltninger, 1980

 • Population: Topembedsmænd, Kommunalpolitikere

Kommunalpolitikerenqueten 1981

 • Population: Kommunalpolitikere

Kommunalpolitikere 1981-1982

 • Population: Kommunalpolitikere

Enquete for lokale vælgerforeninger 1982

 • Population: Vælgerforeninger

Interviews med kommunale chefer 1982

 • Population: Topembedsmænd

Interviews med beskæftigelseskonsulenter 1982

 • Population: Kommunale medarbejdere

Lokale organisationer i kommunerne, 1983

 • Population: Lokale organisationer

Kommunalpolitikere, kommunalvalget 1989

 • Population: Kandidater, Kommunalpolitikere

 

Kommunalreformen i 1970 repræsenterer en ny æra, også inden for kommunalforskning. Nu fik kommunerne en størrelse, som gjorde det muligt at forske i det kommunalpolitiske. Her ser vi en opstart at forskningen med blandt andet fokus på kommunalpolitikeres vilkår, politiske konstitueringer og økonomiske tidsserier.

Datasæt

1970’ernes valg på kommuneniveau

 • Population: Aggregerede valg- og folketællingsdata

Danske kommunalpolitikeres arbejdsvilkår 1970-1974

 • Population: Kommunalpolitikere

Konstituering af kommunalbestyrelser og udvalg 1978, 1981

 • Population: Kommunalpolitikere

Politisk-økonomiske data på kommuneniveau 1970-1982

 • Population: Politisk-økonomiske oplysninger

Kommunaløkonomiske tidsserier fra 13 lande, 1978-1986

 • Population: Borgmestre, Kommunalpolitikere, Topembedsmænd

Valgopgørelserne er administrative data, der er afleveret af offentlige myndigheder.

Datasæt

Danske kommunevalg 1909-1966

 • Population: Register

Valgopgørelse Regionerne 2005

 • Population: Register

Valgopgørelse Regionerne 2009

 • Population: Register

Valgopgørelse Regionerne 2013

 • Population: Register

Valgopgørelse Regionerne 2017

 • Population: Register

Valgopgørelse Kommunerne 2005

 • Population: Register

Valgopgørelse Kommunerne 2009

 • Population: Register

Valgopgørelse Kommunerne 2013

 • Population: Register

Valgopgørelse Kommunerne 2017

 • Population: Register

Udover digitalt skabte data har Rigsarkivet også analoge arkivalier (arkivalier på papir) omhandlende kommunalvalg og kommunalpolitik. Bl.a. de forskellige partiers afleveringer og et meget omfattende materiale om det første valg, hvor kvinderne var opstillingsberettigede.

Arkivalierne er ikke nødvendigvis tilgængeligt online, fordi vi endnu ikke har alt scannet. Men du kan bestille det via Daisy og se det på en læsesal.

Kommuner

Arkivserie: Sager vedrørende amtsråds- og kommunalvalg

Arkivskaber: Bogø Kommune

Periode: 1935-1966

 

Arkivserie: Kommunalvalg

Arkivskaber: Brande Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1989-2005

 

Arkivserie: Valgbog vedrørende kommunalvalg

Arkivskaber: Brovst Kommune, Valgbestyrelsen

Periode: 1943-1962

 

Arkivserie: Valgbog til kommunalvalg

Arkivskaber: Egebjerg Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1970

 

Arkivserie: Kandidatliste til kommunalvalg

Arkivskaber: Ejlby-Melby kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1946-1954

 

Arkivserie: Kommunalvalg

Arkivskaber: Hadsund Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1974-2005

 

Arkivserie: Kommunalvalglister

Arkivskaber: Hasle Rådstue

Periode: 1839-1866

 

Arkivserie: Stemmeoptællingsliste – kommunalvalg

Arkivskaber: Herrested Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1966

 

Arkivserie: Valgbog – kommunalvalg

Arkivskaber: Herrested Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1933-1962

 

Arkivserie: Kommunalvalgbestyrelsens forhandlingsprotokol

Arkivskaber: Købstadskommune, Valgbestyrelse

Periode: 1838-1911

 

Arkivserie: Valgbøger vedr. kommunalvalg

Arkivskaber: Hobro Kommune, Valgbestyrelsen

Periode: 1974-1993

 

Arkivserie: Valgbøger for Kommunalvalg

Arkivskaber: Hviding sognekommune, Valgbestyrelse

Periode: 1958-1966

 

Arkivserie: Valgbog, kommunalvalg

Arkivskaber: Højby Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1946-1966

 

Arkivserie: Diverse vedrørende amtsråds- og kommunalvalg

Arkivskaber: Magleby Kommune (Møn)

Periode: 1855-1968

 

Arkivserie: Kommunalvalglister

Arkivskaber: Nysted Rådstue

Periode: 1834-1866

 

Arkivserie: Kommunalvalglister

Arkivskaber: Sakskøbing Rådstue

Periode: 1837-1868

 

Arkivserie: Fortegnelser over de valgberettigede og valgbare til kommunalvalgene

Arkivskaber: Slagelse Rådstue

Periode: 1838-1860

 

Arkivserie: Kommunalvalgbestyrelsens protokol

Arkivskaber: Stege Købstadskommune

Periode: 1839-1925

 

Arkivserie: Kommunalvalglister

Arkivskaber: Stege Rådstue

Periode: 1839-1867

 

Arkivserie: Protokol for folketings- og kommunalvalg

Arkivskaber: Svenstrup Sognekommune, Valgudvalg

Periode: 1922-1950

 

Arkivserie: Statistik, kommunalvalgmateriale m.m.

Arkivskaber: Viborg amts sognerådskonsulent

Periode: 1958-1970

 

Arkivserie: Valglister vedr. kommunalvalg

Arkivskaber: Vitten-Haldum-Hadsten Kommune, Valgbestyrelsen

Periode: 1966

 

Arkivserie: Valgliste – kommunalvalg

Arkivskaber: Ørbæk Kommune, Valgbestyrelse

Periode: 1966-1967

 

Arkivserie: Valgbog for kommunalvalg

Arkivskaber: Aabenraa Købstad, Valgbestyrelse

Periode: 1922-1966

 

Arkivserie: Kommunalvalgbestyrelsens protokol

Arkivskaber: Åkirkeby Købstads kommune

Periode: 1839-1906

 

Arkivserie: Materiale vedr. kommunalvalg

Arkivskaber: Fristaden Christiania (Poul Brandt Rasmussen og Gugga Zakariasdottir)

Periode: 1980-1981

 

Politiske partier

Arkivserie: Kommunalvalg: Valgmateriale, kampagneoversigter m.m.

Arkivskaber: Det Konservative Folkeparti, Sekretariatet

Periode: 1950-1978

 

Arkivserie: Vedrørende forskellige folketingsvalg, kommunalvalg og lignende

Arkivskaber: Fremskridtspartiet og Frihed 2000, Folketingsgruppen, Fremskridtspartiet og Frihed 2000

Periode: 1973-2000

 

Arkivserie: Materiale vedrørende Kommunalvalg

Arkivskaber: Radikale Venstre, Partisekretariatet

Periode: 1950

 

Arkivserie: Materiale vedrørende kommunalvalg

Arkivskaber: Socialistisk Folkeparti, Århus-afdelingen

Periode: 1971-1985

 

Arkivserie: Kommunalvalg

Arkivskaber: Aabenraa radikale Vælgerforening

Periode: 1974-1993

 

Arkivserie: Sager vedrørende kommunalvalg og byrådsgruppe

Arkivskaber: Århus Radikale Vælgerforening

Periode: 1950-1974

 

Arkivserie: Sager vedrørende kommunalvalget

Arkivskaber: Århus Radikale Vælgerforening

Periode: 1974

 

I alle opinionsundersøgelser spørges der ind til, hvad man ville stemme, hvis der var kommunalvalg i morgen.

Datasæt

Opinionsundersøgelse 1969 (nov)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1970 (marts)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1974

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1978

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1981(august)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1985 (september)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1985 (oktober)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1985 (november)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1987

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1989 (september)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1989 (oktober)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1989 (november)

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1990

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1993

 • Population: Vælgere

Opinionsundersøgelse 1997

 • Population: Vælgere

Til inspiration

Har du lyst til at analysere surveydata i Excel, kan du se Rigsarkivets film “Sådan analyserer du surveydata i Excel”.